Kursa kods PārZ2011

Kredītpunkti 1.50

Tehnoloģiskās iekārtas I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijasPārtikas procesi un iekārtas2416818/10/2011Pārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ruta Galoburda

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Kenta K. Modernās mājsaimniecības rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 1996. 190 lpp.
2. Apkure privātmājās: šķidrais kurināmais, elektrība, malka, siltumsūkņi, regulēšanas sistēmas, siltuma sistēmas. Rīga: Norden AB, 2000. 206 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mans Īpašums. ISSN 1407-4761.
2. Praktiskais Latvietis. ISSN 1407-3358.
3. Mūsmājas. ISSN 1407-0995.

Piezīmes

Obligāts profesionālā bakalaura studiju programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības" studentiem pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kursa pirmajā daļā studenti apgūst viesnīcu saimniecības iekārtu darbības pamatprincipus un iepazīstas ar modeļu daudzveidību komfortablas vides nodrošināšanai. Apgūst mazgāšanas un tīrīšanas iekārtu darbības pamatprincipus, iekārtu un ierīču ekonomiskas izvēles un lietošanas nosacījumus, dārza un pagalma kopšanas tehnikas uzbūves un darbības pamatprincipus. Apgūst iekārtu un ierīču lietošanas pamatprasības, lai ievērotu cilvēka un apkārtējās vides aizsardzības prasības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par viesnīcu saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamajām tehnoloģiskajām iekārtām, to darbības principiem un konstrukcijām;
prasmes - izvēlēties konkrēta mērķa sasniegšanai piemērotāko iekārtu, kritiski analizēt iekārtu priekšrocības un trūkumus;
kompetence - izskaidrot iekārtu ekonomiskas lietošanas nosacījumus, darba drošības, kā arī apkārtējās vides aizsardzības prasības, lietojot viesnīcu saimniecības iekārtas.

Kursa plāns

1 Ievads. Saimniecībā izmantojamie enerģijas veidi.
2 Elektrība - tās pārveidošana rotācijas kustībā, siltumā un gaismas enerģijā, fizikālie pamatlielumi.
3 Mikroklimats, iekārtas tā nodrošināšanai. Apkures sistēmas.
4 Gaisa kondicionēšana, ventilācija.
5 Darba drošības pasākumi mājsaimniecībā. Informācija uz iekārtu nosaukuma plāksnītēm.
6 Mājas ūdens apgādes sistēmas. Karstā ūdens sagatavošanas iekārtas.
7 Apgaismojums. Viesnīcu aprīkojuma ekonomiska lietošana.
8 1. kontroldarbs.
9 Mazgāšanas un tīrīšanas iekārtas - to darbības pamatprincipi, modeļu daudzveidība, drošības tehnika.
10 Veļas mazgāšanas pamatprincipi. Veļas mazgājamās mašīnas. Veļas centrifūgas.
11 Veļas žāvētāji, gludināšanas ierīces, to konstrukcijas un darbības principi.
12 Mājas kopšana, putekļusūcēju sistēmas.
13 Grīdas mazgājamās mašīnas: mitrai slaucīšanai, paklāju tīrīšanai, tīrīšanai ar tvaiku. Grīdas spodrinātāji.
14 Mazgāšanas un tīrīšanas iekārtu ekonomiskas lietošanas pamatprincipi.
15 Pagalma un dārza kopšanas tehnika. Ūdens sūkņi un dārza smidzinātāji.
16 2. kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti 2 kontroldarbi par teorētisko materiālu, nostrādāti un aizstāvēti 5 laboratorijas darbi, izstrādāts un publiski aizstāvēts referāts par tēmu, kas saskaņota ar studiju kursa programmu un mācībspēku.

Pamatliteratūra

1. Galoburda R. Mājsaimniecības tehnika: Mācību līdzeklis. Rīga: Zemkopības ministrijas mācību metodiskais centrs, 1996. 220 lpp.
2. Ruciņš M. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu iekārtas. No idejas līdz tās realizēšanai. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2001. 918 lpp.
3. Cleaning manual. Publication of the Finnish Association of Cleaning Technology 1:8, Finland, 1998, p. 135 - 161.