Kursa kods PārZ2006

Kredītpunkti 2.50

Mikrobioloģija un higiēna II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijasPārtikas mikrobioloģija4012161212/10/2011Pārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Anita Blija

Inženierzinātņu doktors

author prof. (Emeritus)

Līga Skudra

Inženierzinātņu doktors

Priekšzināšanas

PārZ2005, Mikrobioloģija un higiēna I

PārZ2051, Pārtikas ķīmija I

PārZ3017, Pārtikas ķīmija II

Papildliteratūra

Adams M. R.‏ (2016) Food microbiology. University of Surrey, Guildford, UK. Kambridge, UK, Royal Society of Chemistry, 546 p.
Codex alimentarius : food hygiene : basic texts / Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme.3rd ed.Rome : FAO : WHO, 2004.68 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Nozaru labas higiēnas un labas ražošanas prakses vadlīnijas. Pieejams https://www.zm.gov.lv/partika Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.852/2004. Pieejams https://www.zm.gov.lv/partika.

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, 2.studiju kursa līmenis

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par pārtikas produktu mikrobioloģiju, mikroorganismu attīstību un ietekmi uz pārtikas produktu kvalitāti. Studiju kursa ietvaros studenti iegūst zināšanas par higiēnas pamatjautājumiem, labas higiēnas prakses principiem atbilstošas vides nodrošināšanu ēdināšanas uzņēmumā, sanitārā režīma un personiskās higiēnas ietekmi uz pārtikas produktu kvalitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un kritiska izpratne par pārtikas produktu mikrofloru un higiēnas teorētiskajiem pamatjautājumiem – 1. un 2.kontroldarbi.
Pārzina pārtikas produktu mikrofloras attīstību noteicošos faktorus un uzņēmuma higiēnisko vidi ietekmējošos faktorus – 3., 4. un 5.kontroldarbi.
Prot veikt pārtikas produktu mikrobioloģiskās analīzes, analītiski aprakstīt iegūtos rezultātus, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus – laboratorijas darbi.
Spēj veikt ēdināšanas uzņēmuma higiēnisko novērtējumu, formulēt problēmas un rast risinājumus, tos izskaidot un argumentēt, diskutēt par higiēnisko vidi nodrošinošām metodēm un līdzekļiem - praktiskie darbi.
Kompetence iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas izmantot ar mikrobioloģijas un higiēnas jautājumiem saistītu problēmas risināšanā, izprot profesionālo ētiku, izvērtē profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību – 1. un 2.mājas darbi.

Kursa plāns

1. Piena un piena produktu mikroflora un apstrādes veidi.
2. Gaļas un to produktu mikroflora un apstrādes veidi.
3. Olu un olu produktu mikroflora un bojāšanās veidi.
4. Zivju mikroflora un apstrādes veidi, bojāšanās.
5. Graudu mikroflora. Miltu bojāšanās veidi.
6. Mikrobioloģiskie procesi mīklas gatavošanā.
7. Maizes mikrobiālā bojāšanās.
8. Augļu un dārrzeņu epifīlā mikroflora, bojāšanās veidi.
9. Higiēnas pamatprincipi. Labi higiēnas prakses posmi.
10. Ēdināšanas uzņēmuma projektēšanas, celtniecības un apkārtējās vides higiēniskais raksturojums.
11. Telpu, aprīkojuma, iekārtu higiēniskais dizains.
12. Iekārtu un saskares virsmu materiāli.
13. Notekūdeņi, atkritumvielu aprite.
14. Sanitārais režīms ēdināšanas uzņēmumā. Personīgā higiēna. Higiēniskās prasības tehnoloģiskām iekārtām. procesos. Piesārņojuma avoti.
15. Nemikrobiālā saindēšanās ar pārtikas produktiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studija kursa eksāmena vērtējums sastāv no:
rakstiska eksāmena par studiju kursā apgūto teorētisko vielu (25%);
izstrādātiem un ieskaitītiem 5 laboratorijas darbiem un 4 praktiskiem darbiem (25%);
ieskaitītiem 5 kontroldarbiem (25%);
izstrādātiem, prezentētiem un ieskaitītiem 2 mājas darbiem (25%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.mājas darbs. Pārtikas intoksikācijas un pārtikas infekcijas izraisošie patogēnie mikroorganismi un to attīstība gatavajos ēdienos (iesniedz elektroniskā veidā), studenti prezentē paveikto un piedalās diskusijā.
2.mājas darbs. Uzņēmuma higiēniskais novērtējums atbilstoši labas higiēnas prakses posmu prasībām (iesniedz elektroniskā veidā), studenti prezentē paveikto un piedalās diskusijā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu, laboratorijas, praktisko un mājas darbu akumulatīvā vērtējuma ar atzīmi.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Mājas darbu novērtē saskaņā ar tam noteikto vērtēšanas kārtību.
Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīmes ir vismaz 7 (labi), eksāmenu var nekārtot.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no eksāmena uzdevuma un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu, laboratorijas, praktisko un mājas darbu atzīmēm.

Pamatliteratūra

Food hygiene : basic texts / Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme. 4th ed. Rome : WHO : FAO, 2009, 125 lpp.
Sprenger, Richard A.: Hygiene for management :a text for food safety courses /Richard A. Sprenger. Doncaster : Highfield.Co.UK Ltd, 2005.416 lpp.
Fehlhuber K., Kleer J., Fley F. Handbuch Lebensmittelhygien 2. Behr’ Verlag, Hamburg, Deutchland, 2008.
Nikolajeva V. (2014) Pārtikas mikrobioloģija.
Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 142 lpp.