Kursa kods PārZ2005

Kredītpunkti 1.50

Mikrobioloģija un higiēna I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijasPārtikas mikrobioloģija2481617/02/2011Pārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Līga Skudra

Inženierzinātņu doktors

author asoc. prof.

Anita Blija

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Encyclopedia of microbiology / editor in chief Moselio Schaechter. - 3rd ed. - London : Academic Press, 2009. - 6 sēj. : il., tab. ; 29 cm.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss PTF studentiem profesionālai studiju programmai "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības"

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par vispārīgo un pārtikas produktu mikrobioloģiju. Apgūstot mikroorganismu īpatnības un attīstību ,iespējams noteikt to lietderīgumu pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiskā procesā. Iegūst zināšanas par dažādu mikroorganismu ietekmi uz pārtikas produktu kvalitāti. Laboratorijas darbos studenti iepazīstas ar dažādu mikroorganismu noteikšanas iespējām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
Zināšanas un izpratne par mikroorganismu morfoloģiju, fizioloģiju, bioķīmiju, vielu maiņas procesiem un to ietekmējošiem ārējās vides faktoriem.
Prasme strādāt ar mikroskopēšanas metodēm un metodiku, kā arī analītiski izvērtēt iegūtos rezultātus.
Kompetence izvēlēties metodes un metodiku mikroorganismu noteikšanai pētāmajā materiālā.

Kursa plāns

1 Mikroorganismu sistemātika.
2 Mikroorganismu morfoloģiskās īpašības. L.D.: "Mikroskopēšanas preparātu gatavošana"
3 Mikroorganismu vielu maiņas procesi.
4 Mikroorganismu enzīmu grupas. L.D.: "Krāsoto preparātu gatavošana"
5 Mikroorganismu ģenētika.
6 Zināšanu pārbaude. L.D.: "'Mikroorganismu skaita noteikšana substrātā".
7 Mikroorganismu izplatība dabā.
8 Gaisa, ūdens, augsnes mikroflora un tās kopsakarība ar pārtikas produktiem. L.D.: "Gaisa mikrobioloģiskā kontrole".
9 Ārējo faktoru ietekme uz mikroorganismu attīstību.
10 Biotiskie faktori (simbioze, metabioze, antagonisms). L.D.: "Ūdens mikrobioloģiskā kontrole"
11 Olbaltumvielu un tauku pārvērtības mikroorganismu ietekmē.
12 Ogļhidrātu pārvērtības mikroorganismu ietekmē. L.D.: "Apkalpojošā personāla un iekārtu sanitāri-higiēniskā pārbaude".
13 Zināšanu pārbaude.
14 Patogēnio mikroorganismu raksturojums. Pārtikas toksikozes.
15 Patogēno mikroorganismu izraisītās pārtikas infekcijas.
16 Zināšanu kontrole.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Studentiem semestru laikā jāraksta kontroldarbi, jāizstrādā un jāaizstāv visi paredzētie laboratorijas darbi.

Pamatliteratūra

1. Food science and technology : new research / Lorenzo V. Greco and Marco N. Bruno, editors. - New York : Nova Science Publishers, c2008. - xiii, 482 lpp.
2. Позняковский, Валерий Михайлович. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза пищевых продуктов : учебник / В.М. Позняковский. - 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2002. - 553.
3. Жарикова Г.Г., Козьмина А.О. Микробиология, санитария и гигиена пищевых продуктов :практикум : учебное пособие для студентов, обучающихся по спец. "Товароведение и экспертиза товаров" и "Технология продуктов общественного питания". Москва: ГЕЛАН, 2001. 254 c.
4. Сидоренко О.Д. Микробиология (учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"). Москва: ИНФРА-М, 2005. 285 c.