Kursa kods PārZ2004

Kredītpunkti 3

Pārtikas procesi un iekārtas I

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas procesi un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums11.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Tatjana Ķince

Dr. sc. ing.

author prof.

Ruta Galoburda

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa pirmajā daļā apskata procesus, kas mākslīgi radīti kāda noteikta tehnoloģiska mērķa sasniegšanai un kas ir kopīgi vairākām pārtikas rūpniecības nozarēm. Pēta kopīgās likumsakarības un aprēķinu metodes, kas pamatojas uz mehānikas, fizikas, termodinamikas u. c. likumsakarībām, kā arī to aparātu vispārīgās shēmas, kuros iespējams realizēt atsevišķus procesus. Kurss sastāv no 5 pamatprocesu grupām: hidraulikas pamati, hidromehāniskie procesi, siltuma procesi un aparāti, mehāniskie un masas apmaiņas procesi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par mašīnu un aparātu racionālu izmantošanu, procesu vadīšanu ar minimālu materiālu un enerģijas patēriņu un maksimālu iekārtas jaudas izmantošanu;
• prasmes veikt dažādu procesu un iekārtu aprēķinus, izvēlēties atbilstošus iekārtu režīmus;
• kompetence - pamatot nepieciešamo energoresursu un materiālu daudzumu, vērtēt procesu tehniski-ekonomiskos rādītājus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pārtikas tehnoloģijas procesu pamatlikumi, mērvienības, pārvērtības. Pārtikas produktu uzglabāšanas apstākļi.
2 Pārtikas produktu galveno fizikāli tehnisko īpašību raksturojums. Prasības iekārtu izgatavošanai.
3 Līdzības teorija. Kontroldarbs par procesu aprēķiniem.
4 Hidraulikas pamatlikumi, cauruļvadu aprēķins, sūkņu izvēle.
5 1. teorijas kontroldarbs. Aprēķinu kontroldarbs.
6 Siltuma procesi – vadīšana, starošana, konvekcija. Konvekcijas koeficienta aprēķina metodes.
7 Siltuma pārejas aprēķina metodes. Siltummaiņa aprēķinu pamati.
8 Siltuma apmainītāju konstruktīvie risinājumi.
9 Ietvaices procesa raksturojums, aprēķinu metodes.
10 Kondensācijas procesa raksturojums, aprēķinu metodes.
11 2. teorijas kontroldarbs. Aprēķinu kontroldarbs.
12 Masas apmaiņas procesa raksturojums. Kaltēšanas procesa izpēte un aprēķini.
13 Neviendabīgu sistēmu sadalīšana – gāzveida un šķidrās sistēmas.
14 Neviendabīgu sistēmu sadalīšana - centrbēdzes spēka laukā.
15 Pārtvaices process. Maisīšanas procesa raksturojums un aprēķini.
16 3. teorijas kontroldarbs. Aprēķinu kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem. Kurss noslēdzas ar ieskaiti ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Dukaļska L., Galoburda R. Pārtikas tehnoloģijas procesi un aparāti. Jelgava: LLU, 1999. 288 lpp.
2. Galoburda R., Rakčejeva T. Gaisa, ūdens un dažādu pārtikas produktu raksturlielumi: Tabulas inženiertehnisko studiju priekšmetu kursam. Jelgava: LLU PTF, 2009. 40 lpp.
3. Fellows P. J. Food Processing Technology. Cambridge, England: Woodhead Publishing Ltd., 2000. 575 p.

Papildliteratūra

1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas L.Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU PTF, 2000. 524 lpp.
2. Chemical Engineering for the Food Industry. Ed. by P.J.Fryer, D.L.Pyle, C.D. Rielly. London, etc., 1997. 462 p.
3. Toledo R.T. Fundamentals of food process engineering. New York: Springer, 2007. 579 p.

Piezīmes

Obligāts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Pārtikas produktu tehnoloģija" un bakalaura studiju programmas "Pārtikas zinības" pilna laika studentiem.