Kursa kods PārZ1016

Kredītpunkti 2

Pārtikas zinātnes pamati

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Māra Dūma

Dr. sc. ing.

author doc.

Zanda Krūma

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZ1011, Pārtikas zinātnes pamati I

PārZ1013, Likumdošana pārtikas nozarē

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti grupā izstrādā zinātnisku darbu par pārtikas izejvielu kvalitātes izvērtēšanu, kurā praktiski pielieto zināšanas, kas apgūtas dažādos priekšmetos, lai izstrādātu zinātniskā darba struktūru, izvērtētu likumdošanu, analizētu ķīmisko savienojumu sastāvu un pielietotu analītiskās ķīmijas metodes. Gūst padziļinātas zināšanas profesionālajā svešvalodā, kā arī darba noformēšanā un prezentācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa darba izstrādes studentiem būs:
• Zināšanas par izvēlēto pārtikas izejvielu un tās kvalitāti raksturojošiem rādītājiem; spēj parādīt pārtikas kvalitātes un ķīmijas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni
• Prasmes studiju procesā dažādu priekšmetu ietvaros gūto atziņu pielietojumam zinātniska darba izstrādē, formulēt un analītiski aprakstīt pētnieciskā darba uzdevumus, parādīt zinātnisko principu kā arī izvērtēt zinātnisko literatūru un interpretēt iegūtos rezultātus ;
• Kompetence: izmantojot zinātnisko literatūru un likumdošanu spēj iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to pielietot, veikt zinātniski pamatotu izvērtējumu par pārtikas izejvielu kvalitāti .

Kursa plāns

1 Kursa darba izstrādes pamatnosacījumi
2 Darba tēmas izvēle, pamatojums, mērķis un uzdevumi
3 Pārtikas izejvielu raksturojošie rādītāji
4 Zinātniskā darba struktūras izstrāde
5 Likumdošana par pārtikas izejvielu kvalitāti un drošību
6 Literatūras apskata izveide
7 Pētījuma materiālu un metožu raksturojums
8 Fizikālās metodes izejvielu kvalitātes raksturojumam
9 Ķīmiskās metodes izejvielu kvalitātes raksturojumam
10 Mikro un makroelementi izvēlētās izejvielās sastāvā
11 Analītisko metožu izvēles pamatojums izejvielu kvalitātes raksturojumam
12 Eksperimentālais darbs analītisko metožu izmantošanai izejvielas analīzē
13 Eksperimentālais darbs analītisko metožu izmantošanai izejvielas analīzē
14 Eksperimentālo datu apkopošana un matemātiskā apstrāde
15 Rezultātu interpretācija un secinājumi
16 Kursa darba prezentācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

85% apmeklētas praktiskās nodarbības, izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs

Pamatliteratūra

1. Metodiskie norādījumi akadēmiskās studiju programmas „Pārtikas zinības” un profesionālās studiju programmas „Pārtikas
produktu tehnoloģijas” studentiem kursa darbu un studiju projekta izstrādei. Jelgava, 2014. 46 lpp.
2. Matiseks R., Šnēpels F.M. Šteinere G. Pārtikas analītiskā ķīmija. Pamati, metodes, lietošana. Tulk. Dr. ķīm. I. Jākobsone, Dr.ķīm. M. Jākobsons. Rīga: LU, 1998. 456 lpp.
3. Likumi.lv - Latvijas Republikas tiesību akti [tiešsaiste] [skatīts 29.03.2018.] Pieejams: www.likumi.lv
4. EUR-Lex Access to European Union law [tiešsaiste] [skatīts 29.03.2018.] Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en

Papildliteratūra

1. Kūka P. Pārtikas produktu analīžu fizikāli ķīmiskās metodes. LLU. Jelgava, 2008. 174 lpp.
2. Ozola B. Biogēnie elementi: mācību līdzeklis (elektroniskā formā). Jelgava: LLU, 2010. 75 lpp.
3. Bioloģiski aktīvās vielas pārtikas produktos. Monogrāfija./ Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Jelgava, 2012.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.sciencdirect.com
2. www.scopus.com
3. www.ebsco.com

Piezīmes

Obligāts kursa darbs iekļauts PTF bakalaura studiju programmas Pārtikas kvalitātes un inovācijas.