Kursa kods PārZ1013

Kredītpunkti 2

Likumdošana pārtikas nozarē

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā32

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums19.09.2017

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Zanda Krūma

Dr. sc. ing.

author vad.pētn.

Ilga Gedrovica

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar nozīmīgākajiem pārtikas apriti regulējošajiem likumdošānas aktiem, ietverot tēmas par pārtikas nozari uzraugošajām institūcijām, aktuālajām prasībām pārtikas ražošanai un izplatīšanai tirdzniecības tīklos un ēdināšanas uzņēmumos, kā arī produktu iepakošanu un marķēšanu; pārtikas apritē esošajiem standartiem, autortiesībām un patentiem. Studiju kursā tiks analizētas patērētāju tiesības un aktuālās problēmas pārtikas aprites jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studenti iegūst:
• Zināšanas par pārtikas apriti reglamentējošajiem likumdošanas aktiem, to darbības sfērām.
• Prasmes orientēties likumdošanas aktos un tos pielietot turpmākajā studiju procesā un profesionālajā darbībā.
• Kompetenci pielietot iegūtās zināšanas par pārtikas apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem dažādos pārtikas aprites posmos.

Kursa plāns

1 Pārtikas likumdošanas normatīvie akti, to iedalījums (regulas, direktīvas, likumi, MK noteikumi, utt.).
2 Pārtikas likumdošanas normatīvie akti Latvijā un Eiropas Savienībā, to izstrādes kārtība
3 Pārtikas produktu ražošanu un apstrādi regulējošie normatīvie akti. Pārtikas aprites uzraudzības likums.
4 Standarti pārtikas apritē, to veidi un hierarhija
5 Pārtikas apriti uzraugošās institūcijas un to funkcijas.
6 Augu valsts izcelsmes produktu ražošanu un uzraudzību regulējošie normatīvie akti
7 Dzīvnieku valsts izcelsmes produktu ražošanu un uzraudzību regulējošie normatīvie akti
8 Pārtikas kvalitātes vadību regulējošie normatīvie akti.
9 Pārtikas iepakojums. Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku.
10 Produktu marķēšana, uzturvērtības un veselīguma norādes uz pārtikas produktiem.
11 Pārtikas produktu izplatīšanas uzraudzība
12 Vispārējs apskats par likumdošanu, kas regulē jaunu produktu izstrādi
13 Autortiesības, patenti jaunu produktu izstrādē.
14 Patērētāju tiesību aizsardzības likums.
15 Aktuālās problēmas pārtikas aprites jomā.
16 Patstāvīgo darbu prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 85% studiju kursa nodarbību, jābūt izstrādātam un aizstāvētam patstāvīgajam darbam un sekmīgi uzrakstītiem pārbaudes darbiem. Ieskaiti ar atzīmi veido pārbaudes un patstāvīgā darba vērtējums. Ja atzīme izšķiras, tad tiek ņemts vērā studiju kursa apmeklējums.
Vērtējums - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Latvijas likumdošana - http://www.likumi.lv
2. Eiropas Savienības likumdošana - http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
3. FoodLawGeneralPrinciples [tiešsaiste] [skatīts 09.10.2017.]. Pieejams: http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/principles/index_en.htm

Papildliteratūra

1.Pārtikas un veterinārais dienests. Normatīvie akti [tiešsaiste] [skatīts 09.10.2017.]Pieejams: http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statistikas-lapas/normativie-akti?nid=2092#jump
2. Pārtikas un veterinārais dienests. Normatīvie akti [tiešsaiste] [skatīts 09.10.2017.]Pieejams: http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statistikas-lapas/nozari-regulejosa-likumdosana?nid=602#jump
3. Standartizācijas organizācija - http://www.iso.org; http://www.lvs.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis ISSN 1407-0391.Pieejams: https://lv.lv

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" studijās izvēles C daļā pilna un nepilna laika studijās 4. un 6. semestrī. Vērtējums - ieskaite ar atzīmi. Studiju kursu apgūst latviešu valodā.