Kursa kods PārZ1012

Kredītpunkti 2

Pārtikas zinātnes pamati II

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā32

Lekciju stundu skaits10

Semināru un praktisko darbu stundu skaits22

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Zanda Krūma

Dr. sc. ing.

author vad.pētn.

Ilga Gedrovica

Dr. sc. ing.

author vad.pētn.

Irisa Mūrniece

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst zinātniskās literatūras analīzi un pielietojumu pētnieciskā darba izstrādē. Gūst ieskatu datu matemātiskās apstrādes pamatos. Apgūst zinātniskā darba mērķa, hipotēzes, uzdevumu, darba shēmu izstrādes principus. Iepazīstas ar zinātniskā darba rezultātu prezentēšanas veidiem, darba noformēšanu un prezentāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studenti iegūst:
• Nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas pētnieciskā darba izstrādē, rezultātu interpretācijā, noformēšanā un prezentēšanā.
• Iegūst prasmes izstrādāt, interpretēt un noformēt pētnieciskā darbā iegūtos rezultātus.
• Kompetenci izvērtēt zinātniskās literatūras pielietojuma iespējas darba izstrādē un pamatoti izvēlēties datu matemātisko un grafisko apstrādi.

Kursa plāns

1 Individuālā darba izstrādes nosacījumi.
2 Studiju un pētnieciskā darba nodaļu izstrādes pamatnostādnes.
3 Darba strukturēšanas pamatprincips un veidi.
4 Tehniskās noformēšanas programmu darba vides raksturojums.
5 Pētnieciskā darba rezultātu apkopošana, interpretācija, diskusija un secinājumi.
6 Datu matemātiskā apstrāde, MS Excel matemātiskās funkcijas un pielietojuma iespējas.
7 Studiju un pētnieciskā darba datu grafiskā attēlošana MS Excel datorprogrammā.
8 Studiju un pētnieciskā darba noformēšana atbilstoši LLU PTF metodiskajiem norādījumiem.
9 Studiju un pētnieciskā darba datu strukturizēšana, izmantojot numerāciju, marķēšanu un daudzlīmeņa sarakstus.
10 Liela apjoma darbu sakārtošana, stilu pielietošana.
11 Informācijas avotu atsauces tekstā, saraksta veidošanas iespējas un stili.
12 Virsraksta stila Caption lietošana attēlu un tabulu noformēšanā.
13 Tehnoloģisko shēmu, satura, tabulu, attēlu rādītāju veidošana.
14 Darba prezentācijas sagatavošanas pamatprincipi un nosacījumi.
15 Prezentācijas sagatavošanas iespējas MS PowerPoint datorprogrammā.
16 Individuālo darbu prezentēšana un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 85% studiju kursa nodarbību, jābūt izpildītiem visiem prakstiskajiem darbiem un sekmīgi uzrakstītiem pārbaudes darbiem. Ieskaites atzīmi veido pārbaudes un praktisko darbu vidējais vērtējums. Ja atzīme šķiras, tad tiek ņemts vērā studiju kursa apmeklējums.
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.
Studiju kursu apgūst latviešu valodā.

Pamatliteratūra

1. Anderson T., Anderson C., Hart-Davis G. Beginning Microsoft Word 2010. A press: 2010. 380 p.
2. Gunter S. K. Easy Microsoft Word 2010. Que: 2010. 264 p.
3. Shelly G.B., Quasney J. Microsoft Office Excel 2010. Cengage Learnin: 2011. 328 p.
4. Shelly G.B., Sebok S.L. Microsoft PowerPoint 2010. Cengage Learnin: 2011. 376 p.

Papildliteratūra

1. MS Word 2010 [tiešaiste] [Skatīts :1.oktobrī, 2012.]. Pieejams: http://office.microsoft.com/lv-lv/wod-help/.
2. MS Excel 2010[tiešaiste] [Skatīts :1.oktobrī, 2012.]. Pieejams: http://office.microsoft.com/lv-lv/excel-help/
3. MS PowerPoint 2010 [tiešaiste] [Skatīts :1.oktobrī, 2012.]. Pieejams: http://office.microsoft.com/lv-lv/powerpoint-help/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Scientific peer-reviewed papers' database, SCIENCEDIRECT. Peejams: http://www.sciencedirect.com/ [Skatīts: 23. janvārī, 2014.]
2. Scientific peer-reviewed papers' database, SCOPUS. Peejams: http://www.scopus.com/ [Skatīts: 23. janvārī, 2014.]

Piezīmes

Studiju kurss akadēmiskās bakalaura programmas "Pārtikas zinības" obligātajā daļā pilna laika studijās.