Kursa kods PārZ1011

Kredītpunkti 2

Pārtikas zinātnes pamati I

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā32

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Zanda Krūma

Dr. sc. ing.

author doc.

Mārtiņš Šabovics

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst zināšanas par studiju kārtību LLU, iepazīstas ar studiju gada iedalījumu, studentu tiesībām un pienākumiem, PTF studiju programmu raksturojumu. Gūst ieskatu par LLU Fundamentālās bibliotēkas darba kārtību, bibliogrāfisko resursu meklēšanas iespējām. Gūst zināšanas par pārtikas zinātnes nozari un tās klasifikāciju. Studenti iegūst zināšanas individuālo darbu izstrādes pamatos: darba nosaukums, mērķis, uzdevumi, hipotēze, struktūra, zinātniskās literatūras pielietošanas iespējas un analizēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studenti iegūst:
• Zināšanas par studiju kārtību universitātē, informācijas mērķtiecīgu izmantošanu studiju procesā, pārtikas zinātnē svarīgākiem jēdzieniem un likumsakarībām.
• Iegūst prasmes zinātniskās literatūras un pētījumu metožu izvērtēšanā un pielietojumā studiju un pētniecisko darbu izstrādē, spēj formulēt un analītiski aprakstīt informāciju problēmas un risinājumus pārtikas zinātnes nozarē.

• Kompetence orientēties universitātē pieejamos resursos un to praktiskā pielietošanā studiju procesā patstāvīgi iegūstot, atlasot un analizējot informāciju.

Kursa plāns

1 Fakultātes struktūra, vēsture, studiju programmas un plāni, to raksturojums. Prakses, to norise
2 Studiju procesa raksturojums LLU, saistošie normatīvie akti, LAIS. Studenta pienākumi un tiesības studiju procesā.
3 Studiju līgums, tā satura detalizēts izklāsts. Studentu pašpārvalde, tās darbība.
4 Studiju nolikuma raksturojums, studiju kredīta un stipendijas piešķiršanas noteikumi un kārtība.
5 Fundamentālās bibliotēkas fondi, datu bāzes, informācijas meklēšana, bibliogrāfisko izdevumu izsniegšana.
6 ERASMUS programma, studentu mobilitātes iespējas, kārtība.
7 Pārtikas zinātnes nozares un apakšnozaru raksturojums..
8 Pārtikas zinātnes sasniegumi pasaulē un Latvijā. Pārtikas zinātnes pētījumus īstenojošās institūcijas Latvijā.
9 Individuālo darbu veidi un raksturojums studiju procesā. Studentu pētniecisko darbu tematika
10 Pētnieciskā darba izstrādāšanas plānošana.
11 Darba strukturēšanas pamatprincips un veidi (piemēram, anotācija, ievads, literatūras apskats)
12 Individuālā darba aktualitāte, nosaukums, hipotēze, mērķis un uzdevumi.
13 Zinātniskās literatūras veidi, analīze un izvēle dažādu individuālo darbu izstrādē
14 Elektroniskā vidē pieejamās zinātnisko rakstu bāzes, to analīze un izmantošana studiju procesā
15 Ieskats par dažādu materiālu un metožu pielietojuma iespējām pētnieciskā darba izstrādē
16 Pētījuma rezultātu un secinājumu izstrāde

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 85% studiju kursa nodarbību, jābūt izpildītiem visiem prakstiskajiem darbiem un sekmīgi uzrakstītiem pārbaudes darbiem. Ieskaites atzīmi veido pārbaudes un praktisko darbu kopējais vērtējums. Ja atzīme šķiras, tiek ņemts vērā studiju kursa apmeklējums.

Pamatliteratūra

1. LLU Studiju nolikums [tiešsaiste]. [Skatīts: 12. martā, 2018.]. Piejams: http://www.llu.lv/sites/default/files/2016-04/Studiju_nolikums_2015.pdf
2. Gustavii B. How to write and illustrate a scientific paper? Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2008. 168 p.
3. Metodiskie norādījumi akadēmiskās studiju programmas „Pārtikas zinības” un profesionālās studiju programmas „Pārtikas
produktu tehnoloģijas” studentiem kursa darbu un studiju projekta izstrādei. Jelgava, 2014. 46 lpp.
4. www.llufb.lv

Papildliteratūra

1. Latvijas Zinātnes padomes Zinātņu nozaru un apakšnozaru anotācijas [tiešsaiste]. [Skatīts 12. martā 2018.]. Piejams: http://www.lzp.lv /
2. Bioloģiski aktīvās vielas pārtikas produktos. Monogrāfija. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Jelgava, 2012.
3. Kūka P. Pārtikas produktu analīžu fizikāli ķīmiskās metodes. LLU. Jelgava, 2008. 174 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Scientific peer-reviewed papers' database, SCOPUS. Peejams: http://www.scopus.com/ [Skatīts: 12. martā, 2018.]
2. Scientific peer-reviewed papers' database, SCIENCEDIRECT. Peejams: http://www.sciencedirect.com/ [Skatīts: 12. martā, 2018.]
3. Konferenču rakstu krājumi: FoodBalt 2017, FoodBalt 2014, Research for Rural development 2017

Piezīmes

Kurss iekļauts PTF bakalaura studiju programmas Pārtikas kvalitātes un inovācijas obligātajā daļā.