Kursa kods MatZP037

Kredītpunkti 8

Komercdarbība nozarē

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā320

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits320

Kursa apstiprinājuma datums09.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Kārlis Būmanis

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Praktizēšanās kokapstrādes ražošanas, pētniecības vai saistīto nozaru uzņēmumos ražošanas prakses līguma ietvaros. Darba organizācijas pieredzes un komunikācijas apgūšana. Uzņēmuma darbības izpēte un priekšlikumu izstrādāšana komercdarbības pilnveidošanai. Eksperimentālo darbu veikšana un pirmdatu ievākšana diplomdarba izstrādāšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par konkrētas tematikas risināšanas paņēmieniem, attīstot komunikācijas spējas un darbošanos komandā.
• Prasmes atklāt un analizēt aktuālas problēmas, veikt pētījumus, pamatojoties uz kuriem tiek formulēti lēmumi ar mērķi paaugstināt ražošanas un komercdarbības efektivitāti.
• Kompetence pētīt, analizēt problēmas, pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievadinstruktāža. Noformēšanās praksē. Iepazīšanās ar uzņēmuma struktūru un ražošanas tehnoloģiju
2 Darbs prakses uzņēmumā. Izejas datu vākšana, eksperimentālie darbi diplomdarba izstrādāšanai
3 Darbs prakses uzņēmumā. Pirmdatu saskaņošana ar diplomdarba vadītāju
4 Darbs prakses uzņēmumā. Ražošanas tehnoloģijas un resursu analīze
5 Darbs prakses uzņēmumā. Darba organizācijas analīze uzņēmumā
6 Uzņēmuma komercdarbības analīze
7 Priekšlikumu izstrādāšana komercdarbības pilnveidošanai uzņēmumā
8 Prakses pārskata noformēšana un iesniegšana. Prakses aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

jāiegūst pozitīvs novērtējums no diplomdarba vadītāja par eksperimentālo darbību un pirmdatu ievākšanu; jāuzraksta un jāaiztāv prakses atskaite

Pamatliteratūra

1.Aulet, Bill Disciplined entrepreneurship workbook / Bill Aulet ; illustrations by Marius Ursache ; edited by Chris Snyder. Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, 2017. 263 lpp.
2. Augoša biznesa vadība [elektroniskais resurss] : rokasgrāmata / SIA "Biznesa rokasgrāmata". Rīga : SIA "Biznesa rokasgrāmata", 2014. 1 tiešsaistes resurss [280 lpp., 44 dokumenti Word un Exel formātā] Digitālā biznesa rokasgrāmata .
3. Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana: metodiskie norādījumi Meža fakultātes studentiem [tiešsaiste]. / Latvijas Lauksaimniecības universitāte Meža fakultāte. Linards Sisenis, Andis Ābele - Jelgava : LLU, 2015. 18 lpp. [skatīts 22.01.2018.]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/2017-04/SND.PDF
4. Metodiskie norādījumi ražošanas praksei "Uzņēmējdarbība nozarē", Jelgava, 2007., 23 lpp.

Papildliteratūra

1. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus ; [literārā redaktore Rita Cielēna]. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
2. Belleflamme, Paul Industrial organization : markets and strategies / Paul Belleflamme, Martin Peitz. Second edition. Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2015. xxv, 799 lpp.
3. Datu statistiskā apstrāde ar MS Excel : mācību līdzeklis / Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Informātikas institūts ; sast. I. Arhipova, L. Ramute, L. Paura. Jelgava, LLU, 1998. 159 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
3. Holz-zentralblatt. Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH, 1874-. ISSN 0018-3792

Piezīmes

Prakse iekļauta MF studiju programmas Kokapstrāde (pilna laika studijās) obligātajā daļā.