Kursa kods MatZP034

Kredītpunkti 2

Dizainers uzņēmumā

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums13.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Laura Boldiševica

Profesionālās augstākās izglītības maģistra(līm.)

Priekšzināšanas

MākZ3027, Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana

MatZ1006, Materiālzinības (tekstils)

MatZ4012, Materiālzinības (konstrukciju materiāli)

Kursa anotācija

Prakses laikā studenti kā novērotāji un darba veicēji iepazīstas ar produktu dizainera profesiju, izvērtējot rūpnieciskā dizaina nozares specifiku un vienlaicīgi attīstot praktiskā dizaina risinājuma konceptus. Gūst pieredzi plānošanā un darba organizācijā, analizē uzņēmuma darbības pamatprincipus, apzina piemērotākās metodes un paņēmienus jauna produkta dizaina koncepta izstrādē, kā arī iepazīst dažādas materiālu īpašības un to apstrādes tehnoloģijas. Spēj sintizēt problēmu risinājumus jaunu produktu ieviešanai tirgū un izpētīt tirgus iespējas, nosakot arī vēlamo mērķauditorijas grupu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: students zina dizaina veidošanas teoriju, veidus un funkcijas, izprot tā pievienoto vērtību jaunu produktu radīšanas procesā. Analizē dizainera darbu no izstrādājumu koncepta radīšanas aspekta un izzina materiālu, tehniku un informācijas tehnoloģiju pielietojumu darba procesā. Izzina kā veikt profesionālu, inovatīvu un māksliniecisku darbību, izstrādājot jaunu konceptuālo risinājumu atbilstoši patērētāju vajadzībām.
• Prasmes: prot izstrādāt jaunu produktu dizaina konceptu, veikt tirgus un pieprasījuma analīzi, noteikt mērķauditorju un orientēties materiālu, resursu daudzveidībā, kā arī jaunākajās dizaina tendencēs.
• Kompetence: studenti spēj izmantot zināšanas, prasmes un dizaina veidošanas metodiku profesionālajā darbībā un attīstībā, spēj formulēt dizaina pamatuzdevumu un plānot mākslinieciskās projektēšanas darbus, spēj definēt materiāltehnisko, estētisko, ergonomisko un funkcionālo produktu īpašību kopumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Jaunu dizaina produktu koncepta izstrāde.Izpētīt uzņēmuma un produkta identitāti un zīmola nozīmību.
2 Izzināt dizainu kā konkurētspējas elementu un pievienoto vērtību jaunu izstrādājumu radīšanā.
3 Jauna produkta attīstības analīze, izvērtēt realizācijas iespējas un ražošanas posmus.
4 Tirgus analīze un mērķauditorijas grupas izpēte
5 Sagatavot koncepta prezentāciju, lietojot mutvārdu, rakstu, elektroniskās un citas informācijas pasniegšanas paņēmienus.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulāras tikšanās ar prakses vadītāju. Prakses dienasgrāmatas iesniegšana IMI. Sekmīgi novērtēta prakses atskaite un prezentācija.

Pamatliteratūra

1. Uzņēmuma dokumentācija
2. Slack L. What is product design? Switzerland: RotoVision SA, 2006. 256 p.
3. Ashby M.F., Johnson K. Materials and Design. 3rd edition: The art and science of material selection in product design. Amsterdam [etc.]: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2014. 416 p.
4. Parsons T. Thinking Objects: Contemporary approaches to product design. Switzerland: AVA Book, 2009. 208 p.

Papildliteratūra

1. Butler J., Universal Principles of Design. Singapore: Rockport Publisher 2007. 272 p.
2. Aspelund K. The design process. New York: Fairchild Books. 2010. 304 p.
3. Hands D. Vision and values in design management. Switzerland: AVA Book, 2009. 200 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Labu dizainu pērk, sliktu – ne. Dienas Bizness, Nr. 197 (5057), 2015.
2. How design thinking can enrich marketing and businessinnovation [tiešsaiste] [skatīts 01.02.2017.]. Pieejams: http://www.wpp.com/wpp/marketing/design/how-design-thinking-can-enrich-marketing-and-business-innovation/
3. Hunter M. What is Design and why it Matters [tiešsaiste] [skatīts 01.02.2017.]. Pieejams: http://www.thecreativeindustries.co.uk/uk-creative-overview/news-and-views/view-what-is-design-and-why-it-matters

Piezīmes

Prakse iekļauta TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība " obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.