Kursa kods MatZP032

Kredītpunkti 6

Koksnes tehnoloģijas

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Uldis Spulle

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZP022, Koksnes materiāli

Kursa anotācija

Zinātniski - pētnieciskās prakses (6 nedēļas) ietvaros maģistrantūras studenti, saskaņā ar izvēlēto maģistra darba tēmu, iepazīstās, apgūst prasmes un zināšanas pētnieciskā darba veikšanā, lai varētu patstāvīgi un kritiski izmantot modernās zinātniskā darba metodes. Prakses laikā maģistrantūras studenti savāc arī izejas datus maģistra darba izpildei un veic ekserimentālo darbu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Maģistranti iegūst un nostiprina zināšanas par zinātniskās pētniecības darba norisi.
• Izveidojas prasmes meklēt informāciju, izstrādāt pētījuma metodiku, plānot un veikt eksperimentus, apstrādāt iegūtos datus.
• Rezultātā maģistranti ir kompetenti veikt zinātniskos pētījumus un izstrādāt maģistra darbu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Plānoto pārbaužu veikšana
2 Empīrisko datu ievākšana un sistematizācija
3 Petījuma datu apstrāde un analīze
4 Pētījuma hipotēžu pārbaude
5 Pētījuma rezultātu salīdzināšana ar līdzīgiem pētījumu rezultātiem
6 Secinājumu un priekšlikumu izstrāde

Prasības kredītpunktu iegūšanai

jāuzraksta un jāiesniedz individuāls pārskats par prakses laikā izpildītiem darbiem un ievākto informāciju; jāaizstāv prakses pārskats.

Pamatliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 325 lpp.
2. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.
3. LVS ISO 690 Dokumentācija- Bibliogrāfiskās norādes- Saturs, forma un struktūra. 2001. 25 lpp.
4. LVS ISO 690-2 Informācija un dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes. 2.daļa: Elektroniskie dokumenti vai to daļas. Rīga: Latvijas Valsts standarts, 2001. 29 lpp.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.
3. Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodiskais līdzeklis. Rīga: LV Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks ISSN: 1407-6667
2. Latvijas Ķīmijas žurnāls ISSN: 0868-8249.
3. Baltic Timber Journal ISSN 1407-6667

Piezīmes

Pētniecības prakse iekļauta MF maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija obligāto studiju kursu daļā.