Kursa kods MatZP022

Kredītpunkti 6

Koksnes materiāli

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
MateriālzinātneKoksnes materiāli un tehnoloģija969618/02/2014Kokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Uldis Spulle

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.
3. Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodiskais līdzeklis. Rīga: LV Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Holz-zentralblatt. Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH. ISSN 0018-3792
2. Baltijas Koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667

Piezīmes

Pētniecības prakse iekļauta MF Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares maģistra studiju programmas obligātajā daļā

Kursa anotācija

Zinātniski- pētnieciskās prakses (6 nedēļas) ietvaros maģistrantūras studenti, saskaņā ar izvēlēto maģistra darba tēmu, iepazīstās, apgūst prasmes un zināšanas pētnieciskā darba veikšanā, lai varētu patstāvīgi un kritiski izmantot modernās zinātniskā darba metodes. Prakses laikā maģistrantūras studenti savāc arī izejas datus maģistra darba izpildei un veic ekserimentālo darbu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Maģistranti iegūst un nostiprina zināšanas par zinātniskās pētniecības darba norisi. • Izveidojas prasmes meklēt informāciju, izstrādāt pētījuma metodiku, plānot un veikt eksperimentus, apstrādāt iegūtos datus. • Rezultātā maģistranti ir kompetenti veikt zinātniskos pētījumus un izstrādāt maģistra darbu.
Zināšanas prasmes un kompetences katram maģistrantam tiek novērtētas pēc sagatavotā patstāvīgo darbu apkopojuma un pārrunām sagatavotas prezentācijas veidā.

Kursa plāns

Katrai aktivitātei paredzētas 3 nedēļas
1.Līdzšinējo pētījumu apskats
2.Pētījuma mērķa, uzdevumu, hipotēzes un metodikas izstrāde un sākotnējā aprobācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāuzraksta un jāiesniedz individuāls pārskats par prakses laikā izpildītiem darbiem un ievākto informāciju; jāaizstāv prakses pārskats par pētījuma metodikas izstrādi, aprobāciju un metodikas validāciju.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbu maģistrants prakses laikā izstrādā, pamatojoties uz apkopoto situācijas analīzi par maģistra darba tematiku, atzītu pētījuma metodiku un virziena apkopojumu

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu veido:
1.Patstāvīgais darbs - 50%
2.Diskusijas par apkopoto informāciju - 50%

Pamatliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
2. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.
3. LVS ISO 690 Dokumentācija- Bibliogrāfiskās norādes- Saturs, forma un struktūra. Rīga : VSIA Latvijas standarts, 2001. 34 lpp.
4. LVS ISO 690-2 Informācija un dokumentācija - Bibliogrāfiskās norādes - 2.daļa: Elektroniskie dokumenti vai to daļas. Rīga: Latvijas Valsts standarts, 2001. 32 lpp.