Kursa kods MatZP013

Kredītpunkti 2

Koksnes mehāniskā apstrāde

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
MateriālzinātneKoksnes materiāli un tehnoloģija17/02/2015Kokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Vilnis Jakovļevs

Inženierzinātņu maģistrs

Priekšzināšanas

MatZ1002, Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati

MatZ2035, Koksnes griešanas procesi

MatZ2036, Koksnes mācība

MatZ3028, Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

Papildliteratūra

1. Grīnberga, M. Materiālmācība galdniekiem. Mācību līdzeklis. Atļāvusi lietot Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija profesionālajai izglītībai. Rīga: Jumava, 2003. 192 lpp.
2. Ruks U. Kokapstrādes mašīnas, darba drošība pie kokapstrādes mašīnām: PHARE 2001 ESK programmas projekts "Jēkabpils Kokapstrādes uzņēmējdarbības parks". Atbildīgs par izdevumu SIA "Kokapstrādes tehnoloģijas centrs". Jelgava: 2004, 233 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautiskie žurnāli "Baltijas Koks" ISSN 1407-6667
2. Koka nozares laikraksts "Holz-Zentralblatt" ISSN 0018-3792
3. Žurnāls "Timber Industry Magazine" ISSN 1740-701X

Piezīmes

Studiju prakse iekļauta MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Kokapstrādes darbmašīnu izmantošanas racionālie paņēmieni un to lietošana dažādu mehāniskās apstrādes procesu izpildei, tipveida koka izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas apgūšana. Dažādu koka izstrādājumu praktiskā izgatavošana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - teorētiskas zināšanas un izpratne par tipveida koka izstrādājumu ražošanu.
• Prasmes - nostiprinātas prasmes patstāvīgi strādāt ar kokapstrādes darbmašīnām.
• Kompetence - spēj patstāvīgi izmantot zināšanas un prasmes, lai izgatavotu tipveida koka izstrādājumus.

Kursa plāns

1 Darbs ar kokapstrādes darbmašīnām, izgatavojot tipveida koka izstrādājumus
2 Koka izstrādājumu montāža, apdare un nodošana. Prakses pārskata noformēšana un aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti par prakses nokārtošanu:
- jāpiedalās praksē visas dienas;
- praktiski jāizgatavo tipveida koka izstrādājums (saskaņā ar izsniegto individuālo uzdevumu);
- jāuzraksta un jāiesniedz prakses pārskats;
- jāaiztāv prakses pārskats.

Pamatliteratūra

1. Nutsch W. Handbuch der Konstruktion Möbel und Einbauschränke. Verlagsgruppe random house GmbH izdevniecība. Regensburga: Friedrich Pustest KG , 2011. 415 p.
2. Nutsch W. Handbuch technishes Zeichnen und Entwerfen: Möbel und Innenausbau. Verlagsgruppe random house GmbH izdevniecība. Regensburga: Friedrich Pustest KG , 2013. 281 S.
3. Bablick M. Holz und Holzwerkstoffe. Verlagsgruppe random house GmbH izdevniecība. Minhene, Firmengruppe APPL, 2009. 167 p.