Kursa kods MatZP009

Kredītpunkti 2

Koka izstrādājumu ražošana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
MateriālzinātneKoksnes materiāli un tehnoloģija29/11/2016Kokapstrādes katedra

Papildliteratūra

1. Vītoliņš J. Koka izstrādājumu un mēbeļu apdares tehnoloģija. - R.: Zvaigzne, 1974. - 255 lpp.
2. Справочник мебельщика / под.ред. В.П.Бухтиярова. - Москва: Лесная промышленность, 1985. - 375 стр.
3. Holztabellen. - DRW-Verlag, 1999. - S.365.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas kokrūpniecības un meža nozaru mēnešraksts "Lietaskoks".
2. Starptautiskie žurnāli "Baltijas koks" un "Baltic Timber Journal".
3. Koka nozares laikraksts "Holz-Zentralblatt".
4. Žurnāls "Timber Industry Magazine".

Piezīmes

Mācību prakse iekļauta MF Kokapstrādes un Kokapstrādes tehnoloģijas studiju programmas obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Iepazīšanās ar koka izstrādājumu konstrukcijām, precizitātes un stiprības pārbaudes. Latvijas vadošo kokapstrādes uzņēmumu apmeklēšana un ražošanas tehnoloģiju analīze.

Kursa plāns

1 Iepazīšanās ar koka izstrādājumu ražošanu, precizitātes un stiprības pārbaudes.
2 Kokapstrādes uzņēmumu apmeklēšana, iepazīšanās ar tehnoloģiju un ražošanas iekārtām.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti par prakses nokārtošanu:
- jāizpilda prakses programmā paredzētie laboratorijas darbi;
- jāpiedalās ekskursijās uz visiem prakses programmā paredzētajiem uzņēmumiem;
- jāuzraksta un jāiesniedz individuāls pārskats par katru prakses laikā apmeklētu uzņēmumu;
- jāaizstāv prakses pēdējā dienā prakses pārskats

Pamatliteratūra

1. Буглай Б.М., Гончарев Н.А. Технология изделий из древесины. - Москва: Лесная промышленность, 1985. - 407 стр.
2. Tuherms H. Kokapstrādes instrumenti. - R.: Zvaigzne, 1985. - 246 lpp.
3. Joyce E. Encyklopedia of Furniture Making. - New York: Sterling Publishing Co.Inc., 1987. - S.515.
4. Grīnberga M. Kokapstrādes tehnoloģija. - Rīga: Jumava, 2002. - 239 lpp.