Kursa kods MatZP007

Kredītpunkti 2

Līmēto materiālu ražošana

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Uldis Spulle

Dr. sc. ing.

author viesdoc.

Laura Laiveniece

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ3061, Līmēto materiālu ražošana

Aizstātie kursi

MatZP028 [GMTRP028] Līmēto materiālu ražošana I

MatZP029 [GMTRP029] Līmēto materiālu ražošana II

Kursa anotācija

Iepazīšanās ar kokapstrādē lietojamajām līmēm, līmju īpašības, līmēšanas un līmēto materialu kvalitātes pārbaudes. Latvijas vadošo kokapstrādes uzņēmumu apmeklēšana un ražošanas tehnoloģiju analīze.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Iegūtas zināšanas par koksnes plātņu materiālu pārbaudes veidiem un kvalitātes noteikšanu, par koksnes plātņu ražošanas tehnoloģijām un apstrādes pamatprincipiem Latvijas līmēto materiālu ražošanas uzņēmumos – 1. prakses pārskats. Prasmes veikt koksnes plātņu kvalitātes kontroli, sākot ar sagatavošanas procesu, beidzot ar plātņu iedalīšanu noteiktā plātņu lietošanas grupā, salīdzināt un novērtēt koksnes plātņu ražošanas tehnoloģijas – 2. prakses pārskats. Kompetence analizēt iegūto plātņu veidu un izskaidrot kvalitātes kopsakarības un tehnoloģisko parametru ietekmi uz gala produktu – 1. un 2. prakses pārskats.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Iepazīšanās ar kokapstrādē lietojamajām līmēm, plātņu materiālu izveide un pārbaudes (40 stundas) 2.Kokapstrādes uzņēmumu apmeklēšana, iepazīšanās ar tehnoloģiju un ražošanas iekārtām (40 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1.Sekmīgi aizstāvēts prakses pārskats par koksnes materiālu līmēšanu un līmju pārbaudēm.
2.Sekmīgi aizstāvēts pārskats par uzņēmumu apmeklējumu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgajā darbā katram studentam ir jāveic praktiskajās pārbaudēs iegūto datu rezultātu apkopošana un analīze un apkopojuma pārskata sagatavošana. Par otrās prakses sadaļu katrs students, apmeklējot koksnes līmēto materiālu ražošanas uzņēmumus, sagatavo prakses pārskatu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa sekmīgu gala vērtējumu veido:
1.Praktisko darbu pārskats – 50%
2.Uzņēmumu apmeklējumu prakses pārskats – 50%

Pamatliteratūra

1. Sellerst T. Plywood and Adhesive Technology. - New York, Basel: Marcel Dekker, 1985.
2. Васечкин Ю.В. Справочное пособие по производству фанеры. - Москва: Экология, 1993
3. Доронин Ю.Г., Мирошниченко С.М., Свиткина М.М. Синтетические смолы в деревообработке. Справочник. - Москва:
Лесная промышленность, 1987. - 220 стр.
4. Kokins L. Finieru un saplākšņu ražošana. - R.: Liesma, 1971. - 120 lpp.

Papildliteratūra

1. Baldwinn R.F. Plywood Manufacturing Practises. - San-Francisko: Miller Freemann, 1980.
2. Азаров В.И., Цветков В.Е. Технология связующих и полимерных материалов. - Москва: Лесная промышленность, 1985.
3. Отлев М.А. и др. Справочник по производств древесностружечных плит. - Москва: Лесная промышленность, 1990.
4. Skupskis V. Līmēto materiālu tehnoloģija. I daļa: Saplākšņu ražošana. - Jelgava: LLU, 1999. - 37 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas kokrūpniecības un meža nozaru mēnešraksts "Lietaskoks".
2. Starptautiskie žurnāli "Baltijas koks" un "Baltic Timber Journal".
3. Koka nozares laikraksts "Holz-Zentralblatt".
4. Žurnāls "Timber Industry Magazine".

Piezīmes

Studiju prakse ir obligāta Meža fakultātes studiju programmā Kokapstrāde