Kursa kods MatZ6004

Kredītpunkti 6

Rūpnieciskais dizains kokapstrādē IV

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā240

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits60

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits168

Kursa apstiprinājuma datums09.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Kārlis Pugovičs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ5028, Rūpnieciskais dizains kokapstrādē I

MatZ5029, Rūpnieciskais dizains kokapstrādē II

MatZ6003, Rūpnieciskais dizains kokapstrādē III

Kursa anotācija

Rūpnieciskais dizains apvieno radošās prasmes, uzņēmējdarbību un inženierzinātnes produktu izstrādē. Produkta izstrādē iesaistītās personas ir atbildīgas ne tikai par produkta vizuālo veidolu, bet arī par kvalitāti, ekspluatācijas un ražošanas īpašībām. Studiju priekšmets ir paredzēts vidēja līmeņa rūpnieciskā dizaina veidošanas kompetenču līmenim.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par produkta rūpnieciskā dizaina modelēšanu.
• Prasmes strādāt ar normatīvajiem dokumentiem, darboties produkta attīstības komandā, darba menedžments, darboties ar 3D modelēšanas programmatūru un galīgo elementu metodes analīzes programmatūru.
• Kompetence prezentēt izstrādāto produktu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Produkta attīstības soļu un dzīves cikla analīze
2 Latvijas Dizains un Dizaina stratēģija
3 Jauna produkta priekšizpēte
4 Normatīvo aktu prasības un to izpilde
5 Dizaina piemēru analīze
6 Ceļš līdz produkta prototipam
7 Prototipa izveide
8 Prototipa analīze
9 Prototipa tirgus iespēju izpēte
10 Produkta protipa izstrāde
11 Prototipa veiktspējas analīze
12 Ražošanas modeļa izstrāde
13 Produkta prezentācijas izveide
14 Koncepcijas veidošana un prezentācijas izvēle
15 Modeļa izgatavošana
16 Prototipa un tam pievienoto materiālu izgatavošana un prezentācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

ābūt iesniegtiem un ieskaitītiem visiem praktiskajiem darbiem, sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem, npmeklētiem ne mazāk kā 85% nodarbību.

Pamatliteratūra

1. Lefteri C. Wood: Materials for Inspirational Design. Switzerland: RotoVision, 2003. 160 p.
2. Postell J. Furniture Design. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons 2012.
3. Pheasant S.. Bodyspace: anthropometry, ergonomics and design of work. London: Taylor & Francis 1996.
4. Thompson R. Manufacturing Processes for Design Professionals. London: Thames&Hudson 2007. 528 p.

Papildliteratūra

1. Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014. - 2020. gadam Radošā Latvija "Latvijas dizaina stratēģija 2017 - 2020". Kultūras ministrija 2017. 32. p. [tiešsaiste]. [Skatīts 22.01.2018.] Pieejams: https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/KM_dokumenti/Radosa_Latvija.pdf
2. Nutsch W. Handbuch der technisches Zeichnen und Entwerfen. Möbel und innenausbau. Deutsche Verlags-Anstalt, 2006.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Core77 / Industrial Design Magazine + Resource. [tiešsaiste]. [skatīts 22.01.2018.]. Pieejams: http://www.core77.com/
2. Journal of Design History. Oxford, England : Oxford University Press, 1988- sēj. ISSN 0952-4649

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija specializācijas studiju kursu sadaļā.