Kursa kods MatZ6004

Kredītpunkti 6

Rūpnieciskais dizains kokapstrādē IV

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
MateriālzinātneKoksnes materiāli un tehnoloģija72126009/01/2018Kokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Kārlis Pugovičs

Inženierzinātņu maģistrs

Priekšzināšanas

MatZ5028, Rūpnieciskais dizains kokapstrādē I

MatZ5029, Rūpnieciskais dizains kokapstrādē II

MatZ6003, Rūpnieciskais dizains kokapstrādē III

Papildliteratūra

1. Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014. - 2020. gadam Radošā Latvija "Latvijas dizaina stratēģija 2017 - 2020". Kultūras ministrija 2017. 32. p. [tiešsaiste]. [Skatīts 22.01.2018.] Pieejams: https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/KM_dokumenti/Radosa_Latvija.pdf
2. Nutsch W. Handbuch der technisches Zeichnen und Entwerfen. Möbel und innenausbau. Deutsche Verlags-Anstalt, 2006.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Core77 / Industrial Design Magazine + Resource. [tiešsaiste]. [skatīts 22.01.2018.]. Pieejams: http://www.core77.com/
2. Journal of Design History. Oxford, England : Oxford University Press, 1988- sēj. ISSN 0952-4649

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija specializācijas studiju kursu sadaļā.

Kursa anotācija

Rūpnieciskais dizains apvieno radošās prasmes, uzņēmējdarbību un inženierzinātnes produktu izstrādē. Produkta izstrādē iesaistītās personas ir atbildīgas ne tikai par produkta vizuālo veidolu, bet arī par kvalitāti, ekspluatācijas un ražošanas īpašībām. Studiju priekšmets ir paredzēts vidēja līmeņa rūpnieciskā dizaina veidošanas kompetenču līmenim.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par produkta rūpnieciskā dizaina modelēšanu.
• Prasmes strādāt ar normatīvajiem dokumentiem, darboties produkta attīstības komandā, darba menedžments, darboties ar 3D modelēšanas programmatūru un galīgo elementu metodes analīzes programmatūru.
• Kompetence prezentēt izstrādāto produktu.

Kursa plāns

1 Produkta attīstības soļu un dzīves cikla analīze
2 Latvijas Dizains un Dizaina stratēģija
3 Jauna produkta priekšizpēte
4 Normatīvo aktu prasības un to izpilde
5 Dizaina piemēru analīze
6 Ceļš līdz produkta prototipam
7 Prototipa izveide
8 Prototipa analīze
9 Prototipa tirgus iespēju izpēte
10 Produkta protipa izstrāde
11 Prototipa veiktspējas analīze
12 Ražošanas modeļa izstrāde
13 Produkta prezentācijas izveide
14 Koncepcijas veidošana un prezentācijas izvēle
15 Modeļa izgatavošana
16 Prototipa un tam pievienoto materiālu izgatavošana un prezentācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

ābūt iesniegtiem un ieskaitītiem visiem praktiskajiem darbiem, sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem, npmeklētiem ne mazāk kā 85% nodarbību.

Pamatliteratūra

1. Lefteri C. Wood: Materials for Inspirational Design. Switzerland: RotoVision, 2003. 160 p.
2. Postell J. Furniture Design. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons 2012.
3. Pheasant S.. Bodyspace: anthropometry, ergonomics and design of work. London: Taylor & Francis 1996.
4. Thompson R. Manufacturing Processes for Design Professionals. London: Thames&Hudson 2007. 528 p.