Kursa kods MatZ6002

Kredītpunkti 6

Loģistika un mārketings kokrūpniecībā IV

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā240

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits60

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits168

Kursa apstiprinājuma datums09.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Sigita Liše

Dr. silv.

Priekšzināšanas

MatZ5026, Loģistika un mārketings kokrūpniecībā I

MatZ5027, Loģistika un mārketings kokrūpniecībā II

MatZ6001, Loģistika un mārketings kokrūpniecībā III

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz apgūta jau padziļinātas teorētiskās zināšanas, kas izmantojamas praktiskajā darbībā, ļaujot izprast un rast risinājumus piegāžu ķēdes loģistikas struktūru un elementus, sastādīt darbības plānus meža nozares operāciju loģistikas sistēmām, ievērojot ekonomikas, sociālās un vides aspektus, atlasīt un analizēt globālās un lokālās izmaiņas transporta un ražošanas vidē, kā arī tirgzinības stratēģisko lēmumu pieņemšanās koksnes tirgus jomā, analizēt tirgzinības elementus kontekstā ar globālo koksnes produkcijas tirgu, veikti tirgus izpēti un sagatavot mārketinga plānu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst padziļinātas praktiskas zināšanas koksnes tirgzinībā un kokrūpniecības loģistikā. Studenti prot izmantot iegūtās zināšanas praktiskajā darbā, pieņemt stratēģiskos lēmumus loģistikas un mārketinga jomā, optimizēt dažādus loģistikas veidus un mārketinga stratēģijas, savākt un izmantot tirgus informāciju, organizēt loģistikas un mārketinga pārvaldību uzņēmumā, strādāt komandā un aktīvi diskutēt par aktuālām problēmām kokrūpniecības loģistikas un koksnes produktu tirgus jomā. Ir kompetenti analizēt situāciju loģistikas un mārketinga jomā un izvērtēt iegūtos rezultātus, pieņemt lēmumus par nepieciešamo pasākumu veikšanu, izstrādāt darbības plānu un analizēt tā ietekmi uz uzņēmuma darbību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Integrētas loģistikas sistēmas izmantošana starpniekdarbības efektivitātes paaugstināšanai
2 Starpniekdarbības loģistikas analīze
3 Loģistikas un mārketinga potenciāla analīze
4 Loģistikas procesu transporta nodrošinājums
5 Vispārējs ieskats loģistikas un mārketinga vadīšanā
6 Produktu un pakalpojumu sortimentācija
7 Pakalpojumu (produktu) līmenis un izmaksas
8 Preču sadales (realizācijas) kanāli
9 Ražošanas izvietošana
10 Loģistikas izmaksas un to audits
11 Mārketinga (noieta izmaksas) un to audits
12 Patērētāju pieprasījums un tā apmierināšanas servisa kritēriji
13 Informācijas plūsmas loģistikas un mārketinga funkciju nodrošināšanai
14 Loģistikas un mārketinga attīstību ietekmētājfaktori
15 Konkurences cīņas ieroči uzņēmējdarbībā
16 Kokrūpniecības atšķirīgie faktori loģistikas un mārketinga jomā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

jāapmeklē 85% lekcijas; jāizpilda un sekmīgi jāaizstāv visi praktiskie darbi, jāuzraksta un jāaizstāv referāts seminārā un jāiegūst pozitīvs novērtējums eksāmenā.

Pamatliteratūra

1. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. Vaidelote, Rīga, 2003., 541 lpp.
2. Sprancmanis N. Biznesa loģistika. Vaidelote, Rīga. 2003. 360 lpp.
3. Kotlers F. Mārketinga pamati. Jumava, Rīga, 2006., 648 lpp.
4. Praude V. Mārketings (teorija un prakse). 2.grāmata. 3.pārstrād. un papild. izd. Burtene, Rīga, 2011., 340.lpp.

Papildliteratūra

1. Kotler P. Marketing Management, The Millennium Edition. Prentice-Hall International, Inc., London, 2000., 708 p.
2. Wilkinson A., Redman T., Ed. Snape A. Mick Marchington. Managing With Total Quality Management: Theory and Practice. Basingstoke, London, 1998., 216 p.
3. Praude V. Mārketings (teorija un prakse). 1.grāmata. 3.pārstrād. un papild. izd. Burtene, Rīga, 2011., 522 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Timber Trades Journal. Timber Industry Magazine. 1740-701X
2. Forest Products Journal. Published by Forest Products Society. ISSN 0015-7473 Pieejams datubāzē EBSCO http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&jid=0N0&site=ehost-live LLU tīklā, kā arī izmantojot LLU IS lietotājkontu
3. Holz-Zentralblatt. Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH. ISSN 0018-3792

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija specializācijas studiju kursa daļā