Kursa kods MatZ5034

Kredītpunkti 7

Koksnes lietošana konstrukcijās III

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
MateriālzinātneKoksnes materiāli un tehnoloģija84246005/01/2016Kokapstrādes katedra

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Uldis Spulle

Inženierzinātņu doktors

author vieslekt.

Juris Balodis

Inženierzinātņu maģistrs

Priekšzināšanas

MatZ5024, Koksnes lietošana konstrukcijās I

MatZ5025, Koksnes lietošana konstrukcijās II

Papildliteratūra

1. Faherty K. F., Williamson T. G. Wood Engineering and Construction Handbook. Boston: Massachusetts: McGraw-Hill, 1999. 322 p.
2. Ozola L. Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana I. Jelgava: LLU, 2008. 259 lpp.
3. Ozola L. Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana II. Jelgava: LLU, 2011. 208 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks ISSN: 1407-6667
2. Latvijas Ķīmijas žurnāls ISSN: 0868-8249.
3. Baltic Timber Journal ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija specializācijas studiju kursu daļā.

Kursa anotācija

Koksnes priekšrocības ir tās vieglā apstrādājamība un pielietojamība dažādas koka konstrukcijās. Dažas no tādām konstrukcijām būvniecībā ir nesošie un/vai pašnesošo elementi konstrukcijas. Šajā studiju kursā tiek apskatīti iepriekšminēto koka konstrukciju veidi, to izveidošanas pamatprincipi, kā arī pielietojamība. Koksnes kompozīti ir koksnes apstrādes mūsdienu tehnoloģijas. Tās apvieno labāko ko koksnes materiāli var sniegt un paaugstina tās īpašības, kas koksnes materiāliem ir uzskatāmas par trūkumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par koksnes kā konstrukciju materiāla priekšrocībām un trūkumiem
(patstāvīgais darbs un mutiska ieskaite). Prasmes veikt dažādu koksnes produktu un izstrādājumu projektēšanas darbus, tajā skaitā, izmantojot arī piedāvātās projektēšanas programmas (patstāvīgais darbs un mutiska ieskaite). Kompetence atrast labāko, ekoloģisko un ekonomiski izdevīgāko projektētā koksnes produkta izstrādes un izpildes variantu (patstāvīgais darbs un mutiska ieskaite)

Kursa plāns

1.Koksnes īpašību raksturlielumu izmantošana prognozēšanas modeļu izstrādē (5 stundas)
2.Savienotājlīdzekļi koksnes konstrukcijās (7 stundas)
3.Koka konstrukciju projektēšanas programma Sema (100 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jāaizstāv patstāvīgais darbs un mutiskajā ieskaitē jāiegūst pozitīvs vērtējums

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs par studenta izvēlēto tematiku saistībā ar studiju kursa plānu

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu veido:
Patstāvīgais darbs - 90%
Mutiska ieskaite - 10%

Pamatliteratūra

1. Thelandersson S., Larsen H. J. Timber Engineering. Chichester etc.: John Wiley & Sons, 2003. 446 p.
2. Bowyer L.J., Shmulsky R., Haygreen J.G. Forest Products and Wood Science: An Introduction. 5th Edition. Wiley-Blackwell, 2007. 576 p.
3. Hoadley R.B. Understanding Wood: A Craftsman's Guide to Wood Technology. The Taunton Press, 2000. 288 p.