Kursa kods MatZ5029

Kredītpunkti 5

Rūpnieciskais dizains kokapstrādē II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
MateriālzinātneKoksnes materiāli un tehnoloģija60124817/02/2015Kokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Kārlis Pugovičs

Inženierzinātņu maģistrs

Papildliteratūra

1. Nutsch W. Handbuch der technisches Zeichnen und Entwerfen. Möbel und innenausbau. Deutsche Verlags-Anstalt, 2006.
2. Nutsch W. Handbuch der Konstruktion: Möbel und Einbauschränke. Deutsche Verlags-Anstalt, 2004.
3. Mackenzie D. Green Design, Design for the Environment. Laurence King Ltd., 1991.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.designlatvia.lv
2. www.design.lv

Piezīmes

Maģistra studiju programma "Koksnes materiāli un tehnoloģijas" specializācijas studiju kursa daļā.

Kursa anotācija

Rūpnieciskais dizainers apvieno radošās prasmes ar uzņēmējdarbību un inženierzinātnēm produktu, ko cilvēki izmanto ikdienā, izstrādē. Dizaineri ir atbildīgi par produktu stilu, funkciju, kvalitāti un lietošanas drošību. Studiju priekšmets ir sākuma līmeņa rūpnieciskā dizaina veidošanas kompetenču līmenim.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• izprast aattiecības starp formu, nateriālu un tehnoloģiju kontekstā ar cilvēka prasībām.
• Izmantot vienkāršus inženrrisinājumus un konstruēšanas principus 3D vidē, produktu protototipu veidošanā u to veiktspējas demonstrēšanā.
• Veidot jaunu dizainu proktiem, izmantojot dizaina pamatelementus
• Prezentēt un vizualizēt izpētes un dizaina projektu rezultātus, atbilstoši akadēmiskām prasībām.
• Lietot drošas darba metodes un vides prasības produktu dizaina veidošanā.

Kursa plāns

1 Jauna produkta attīstības soļi
2 Tehniski ekonomiskā priekšizpēte (feasibility studies)
3 Prototipa izveide
4 Prototipa veiktspējas testēšana
5 Prototipa tirgus iespēju un izmaksu izpēte
6 Ražošanas modeļa dizains
7 Ražošanas modeļa ekonomiskais novērtējums un veiktspējas testēšana
8 Nepārtraukta ražošanas modeļa modifikācija
9 Esošo produktu uzlabošanas dizains
10 Instrumenti, kas paātrina produktu nonākšanu tirgū
11 Produkta dizaina veidošanas uzdevums
12 Informācijas vākšana un analīze
13 Koncepcijas veidošana, prezentācija un izvēle
14 Modeļa izgatavošana
15 Modeļa prezentācija un risinājuma veiktspējas novērtējums
16 Prototipa izgatavošana un prezentācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtiem un ieskaitītiem visiem praktiskajiem darbiem, uzrakstītiem kontroldarbiem, apmeklēts vismaz 70% nodarbības. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Lefteri C. Wood: Materials for Inspirational Design. Switzerland: RotoVision, 2003. 160 p.
2. Postel J. Furniture Design JOHN WILEY & SONS, INC, 2012.
3. Pheasant S.. Bodyspace: anthropometry, ergonomics and design of work. London: Taylor & Francis 1996.
4. Thompson R.. Manufacturing Processes for Design Professionals. London: Thames&Hudson 2007. 528 p.