Kursa kods MatZ5028

Kredītpunkti 5

Rūpnieciskais dizains kokapstrādē I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
MateriālzinātneKoksnes materiāli un tehnoloģija60481217/02/2015Kokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Kārlis Pugovičs

Inženierzinātņu maģistrs

Papildliteratūra

1. Nutsch W. Handbuch der technisches Zeichnen und Entwerfen. Möbel und innenausbau. Deutsche Verlags-Anstalt, 2006.
2. Nutsch W. Handbuch der Konstruktion: Möbel und Einbauschränke. Deutsche Verlags-Anstalt, 2004.
3. Mackenzie D. Green Design, Design for the Environment. Laurence King Ltd., 1991.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.designlatvia.lv
2. www.design.lv

Piezīmes

Maģistra studiju programma "Koksnes materiāli un tehnoloģijas" specializācijas studiju kursa daļā.

Kursa anotācija

Rūpnieciskais dizainers apvieno radošās prasmes ar uzņēmējdarbību un inženierzinātnēm produktu, ko cilvēki izmanto ikdienā, izstrādē. Dizaineri ir atbildīgi par produktu stilu, funkciju, kvalitāti un lietošanas drošību. Studiju priekšmets ir sākuma līmeņa rūpnieciskā dizaina veidošanas kompetenču līmenim.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Izprast aattiecības starp formu, nateriālu un tehnoloģiju kontekstā ar cilvēka prasībām.
• Izmantot vienkāršus inženrrisinājumus un konstruēšanas principus 3D vidē, produktu protototipu veidošanā u to veiktspējas demonstrēšanā.
• Veidot jaunu dizainu proktiem, izmantojot dizaina pamatelementus
• Prezentēt un vizualizēt izpētes un dizaina projektu rezultātus, atbilstoši akadēmiskām prasībām.
• Lietot drošas darba metodes un vides prasības produktu dizaina veidošanā.

Kursa plāns

1 Dizaina teorētiskie pamati. Dizaina mijiedarbība,. Ražošanas veidi. ‘’No idejas līdz produktam’’ etapi
2 Produkta dizaina veidošanas etapi. Produkta kvalitātes prasības. Vides aspekti
3 Ergonomiskās sistēmas. Dokumentācijas metodes un rūpnieciskā dizainā izmantoto rezultātu analīze
4 Produkta dizaina uzdevuma ergonomiskie kritēriji. Antropometrija
5 Mēbeļu dizaina pamati
6 Nepieciešamās zināšanas un iemaņas mēbeļu dizainā.
7 Koka konkurētspējas ar citiem materiāliem
8 Speciālie koksnes materiāli un to ietekme uz dizainu
9 Kritiskās koncepcijas mēbeļu dizainā
10 Forma, materiāls, struktūra un tehnika
11 Elementu mijiedarbība veiksmīgā mēbeļu dizainā
12 Dizains un lietojamība
13 Cilvēkam paredzētu produktu dizains
14 Ražošanas metodes
15 Dizaina veidošanas process
16 Produkcijas dizaina veidošanas uzdevumi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtiem un ieskaitītiem visiem praktiskajiem darbiem, uzrakstītiem kontroldarbiem, apmeklēts vismaz 70% nodarbības. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Lefteri C. Wood: Materials for Inspirational Design. Switzerland: RotoVision, 2003. 160 p.
2. Postel J. Furniture Design JOHN WILEY & SONS, INC, 2012.
3. Pheasant S.. Bodyspace: anthropometry, ergonomics and design of work. London: Taylor & Francis 1996.
4. Thompson R.. Manufacturing Processes for Design Professionals. London: Thames&Hudson 2007. 528 p.