Kursa kods MatZ5026

Kredītpunkti 5

Loģistika un mārketings kokrūpniecībā I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
MateriālzinātneKoksnes materiāli un tehnoloģija60481217/02/2015Kokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Sigita Liše

Mežzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Praude V. Mārketings (teorija un prakse). 2.grāmata. 3.pārstrād. un papild. izd.. Rīga: Burtene, 2011. 340 lpp.
2. Kotler P. Marketing Management. The Millennium Edition. Prentice-Hall International, Inc. London, England, 2000. 708 p.
3. Wilkinson A., Redman T. Ed Snipe and Mick Marchington. Managing With Total Quality Management: Theory and Practice. Basingstoke, London: Macmillan Press Ltd. 1998. 690 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Timber Industry Magazine. 1740-701X
2. Forest Product Sociaty. ISSN 0015-7473
3. Holz-Zentralblatt. ISSN 0018-3792

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija specializācijas studiju kursa daļā.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz apgūta teorētiskās zināšanas, kas izmantojamas praktiskajā darbībā, ļaujot izprast un rast risinājumus piegāžu ķēdes loģistikas struktūru un elementus, sastādīt darbības plānus meža nozares operāciju loģistikas sistēmām, ievērojot ekonomikas, sociālās un vides aspektus, atlasīt un analizēt globālās un lokālās izmaiņas transporta un ražošanas vidē, kā arī tirgzinības stratēģisko lēmumu pieņemšanās koksnes tirgus jomā, analizēt tirgzinības elementus kontekstā ar globālo koksnes produkcijas tirgu, veikti tirgus izpēti un sagatavot mārketinga plānu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst padziļinātas praktiskas zināšanas koksnes tirgzinībā un kokrūpniecības loģistikā. Studenti prot izmantot iegūtās zināšanas praktiskajā darbā, pieņemt stratēģiskos lēmumus loģistikas un mārketinga jomā, optimizēt dažādus loģistikas veidus un mārketinga stratēģijas, savākt un izmantot tirgus informāciju, organizēt loģistikas un mārketinga pārvaldību uzņēmumā, strādāt komandā un aktīvi diskutēt par aktuālām problēmām kokrūpniecības loģistikas un koksnes produktu tirgus jomā. Ir kompetenti analizēt situāciju loģistikas un mārketinga jomā un izvērtēt iegūtos rezultātus, pieņemt lēmumus par nepieciešamo pasākumu veikšanu, izstrādāt darbības plānu un analīzēt tā ietekmi uz uzņēmuma darbību.

Kursa plāns

1 Loģistikas un mārketinga būtība un attīstība
2 Loģistikas, mārketinga stratēģiskā plānošana (mērķi, veidi, uzdevumi u.c.)
3 Iekšējās un ārējās vides novērtējums
4 Koksnes tirgus izpēte
5 Loģistikas sistēmas un ķēdes kokrūpniecība
6 Tirgzinības informācijas sistēmas
7 Pētījuma metodes loģistikas un mārketinga jomā
8 Tirgus segmentēšana un mērķtirgus noteikšana
9 Pieprasījums un tās prognozēšana
10 Produktu dzīves cikls un tā nozīme
11 Patēriņa un izmantotāju tirgus, to izpēte
12 Loģistikas veidi un to būtība (apgādes, ražošanas, sadales, sevisa loģistika)
13 Loģistikas veidi un to būtība (pasūtījuma apstrādes, izpildes, transporta un krājumu loģistika)
14 Tirgzinības un to elementi (tirgzinības mix)
15 Uzņēmuma pozicionēšana tirgū
16 Loģistikas un mārketinga darbības izvērtēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtiem un aizstāvētiem visiem praktiskajiem darbiem, uzrakstītiem un sekmīgi ieskaitītiem kontroldarbiem, apmeklēts vismaz 70 % nodarbību.

Pamatliteratūra

1. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 541 lpp.
2. Sprancmanis N. Biznesa loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 360 lpp.
3. Kotlers F. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2008. 648 lpp.
4. Praude V. Mārketings (teorija un prakse). 1.grāmata. 3.pārstrād. un papild. izd.. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.