Kursa kods MatZ5024

Kredītpunkti 5

Koksnes lietošana konstrukcijās I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
MateriālzinātneKoksnes materiāli un tehnoloģija6036121217/02/2015Kokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Andris Morozovs

Ķīmijas doktors

Papildliteratūra

1.Reinprecht L. Wood deterioration, protection and maintenance. Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley-Blackwell, 2016. 357 p. 2. Coulson J. Wood in construction: how to avoid costly mistakes. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. 208 p. 3. Mayo J. Solid wood: case studies in mass timber architecture, technology and design. London, New York: Routledge, 2015. 346 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN: 1407-6667
2. Latvijas Ķīmijas žurnāls. ISSN: 0868-8249.
3. Baltic Timber Journal. ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija specializācijas studiju kursu daļā.

Kursa anotācija

Dotā kursa studijās maģistrants iegūst padziļinātas zināšanas un prasmes par koksnes anatomisko struktūru ķīmiskās pārstrādes tehnoloģiskā skatījumā, koksnes ķīmiskās, bioloģiskās, fizikālās modificēšana tehnoloģijām, koksnes un tās komponentu jaunās paaudzes pašsaistošiem aizsardzības, impregnēšanas materiāliiem un tehnoloģijām un citu koksnes dziļās pārstrādes procesiem un to perspektīvām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina parādīt kokapstrādes speciālistam nepieciešamās zināšanas par koksnes īpašību izmaiņām ar tās modifikāciju ar fizikāliem vai ķīmiskiem līdzekļiem un metodēm atbilstoši sasniegumiem pētījumos par koksnes modifikāciju, kā arī koksnes impregnēšanas ar aizsardzības līdzekļiem un to ietekmi uz apkārtējo vidi un sabiedrību. Kontroldarbi
Prot izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, lai izvēlētos koksnes apstrādes veidu un nepieciešamību atbilstoši konkrētajiem apstākļiem koksnes pielietojumā konstrukcijās, kā arī spēj veikt inovatīvu vai pētniecisku darbību ilgtspējīgam koksnes konstrukciju pielietojumam. Prasme formulēt un analītiski novērtēt informāciju par problēmām un risinājumiem koksnes pielietojumā ēkās un industriālās būvēs, kā arī tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi strukturēt savu profesionālo pilnveidi, virzīt savu un padoto tālāku izglītošanos un profesionālo pilnveidi. Prasme izmantot zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai, vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. 6 Laboratorijas darbi
Kompetenti patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, kā arī pieņemt lēmumus un risināt problēmas par koksnes pielietojumu koksnes konstrukciju ražošanā un pielietojumā. Spēj izvērtēt koksnes modifikācijas vai aizsardzības metožu pielietojuma ietekmi uz vidi un sabiedrību, kā arī spēj kompetenti piedalīties kokapstrādes inovācijā. Eksāmens

Kursa plāns

1.Koksnes ķīmiskais sastāvs
2.Koksnes dēdēšana vides ietekmē
3.Seminārs Koksne un vide / l.d. minerālvielu noteikšana
4.Koksnes modifikācija priekšrocības un trūkumi / Kontroldarbs. Koksne un tās ķīmiskais sastāvs
5.Seminārs Koksnes konstrukciju aizsardzības līdzekļi / l.d. Ekstraktvielu noteikšana
6.Koksnes impregnēšanas tehnoloģijas
7.Seminārs Impregnēšanas kvalitātes noteikšana
8.Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas konstrukcijās / lab.d. impregnēšanas dziļuma noteikšana
9.Koksnes ķīmiskā modifikācija / Kontroldarbs Koksnes impregnēšana
10.Koksnes termiskā modifikācija/ lab.d. Koksnes elementu sastāva noteikšana un C/O aprēķināšana
11.Seminārs Koksnes modifikācija
12.Koksnes piesūcinošā modifikācija
13.Seminārs Koksnes modifikācijas praktiskā realizācija / lab.d. modifikācijas pakāpes noteikšana
14.Koksnes virsmas modificēšana/ Kontroldarbs Koksnes modificēšana
15.Koksnes modifikācijas ietekme uz adhēziju / lab.d. Koksnes virsmas enerģijas noteikšana
16.Seminārs Patstāvīgā darba prezentācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nostrādātiem 6 laboratorijas darbiem, ieskaitītiem to protokoliem, ieskaitītiem 3 kontroldarbiem, elektroniski sagatavots zinātniskās un patentu literatūras apskats un par to ziņots seminārā, kā arī sekmīgi nokārtots eksāmens

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem; laboratorijas darbu rezultātu apstrāde un laboratorijas darbu protokolu noformēšana; zinātniskos žurnālu rakstu un patentu literatūras apskats pēc individuālas tēmas par koksnes izmantošanu konstrukcijās sagatavošana. Gatavošanās eksāmenam

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kopējo vērtējumu veido dalība un aktivitāte nodarbībās, uzrakstīto kontroldarbu un laboratorijas darbu protokolu vērtējumi un patstāvīgā darba izpilde un eksāmena rezultāts. Katra no iepriekšminētajām studiju aktivitātēm veido daļu procentos no kopējās atzīmes:
•aktivitāte nodarbībās un to apmeklējums 10%;
•kontroldarbi 30%;
•laboratorijas darbu protokolu novērtējums 30%
•patstāvīgā darba (literatūras apskata, referāta seminārā un diskusijas) novērtējums 30%
Studiju priekšmeta apguves galīgais vērtējums = (studenta iegūto procentu summa / 100 x 10 + eksāmena atzīme) /2 tiek izlikts, ja izpildīts katrs iepriekšminētiem nosacījumiem vismaz 50% apjomā

Pamatliteratūra

1.Zaķis Ģ. Koksnes ķīmijas pamati. Rīga: LV Koksnes ķīmijas institūts, 2008. 199 lpp. 2. Morozovs A., Irbe I., Bukšāns E. Koksnes ķīmiskā pārstāde un aizsardzība. Rīga: Avots, 2018. 171 lpp. 3. Hill C.A.S. Wood Modification. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd, 2006. 239 p.