Kursa kods MatZ5023

Kredītpunkti 2

ES Meža nozares stratēģija

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits4

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author

Henn Tuherm

Dr. habil. sc. ing.

Priekšzināšanas

MežZ5004, Meža politika

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek sniegtas padziļinātas zināšanas par Eiropas Savienības meža nozari, par par ES Meža nozares stratēģijas procesu un jaunākām tendencēm ES meža nozares stratēģijā. Tiek analizēta Latvijas meža nozares aktuālās problēmas kontekstā ar ES Meža nozares stratēģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par ES meža nozares stratēģijas procesiem, stratēģijas veidošanos, izpētes un analīzes metodēm, par dažādu valstu meža politikas un ES meža nozares stratēģijas problēmām.
• Prasmes: patstāvīgi pētīt, apkopot, analizēt un izmantot informāciju, kas saistīta ar meža nozares stratēģijas problēmām ES.
• Kompetence meža nozares stratēģijas teorētiskajos jautājumos un praktiskās realizācijas aspektos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 ES veidošanās vēsturisks pārskats un darbība.
2 Meža nozare Eiropas Savienībā.
3 Jaunākās tendences ES meža nozares stratēģijā. Nacionālo meža programmu attīstība.
4 ES un "starptautiskais meža režīms".
5 ES Meža nozares stratēģija: mežsaimniecība un lauku attīstība.
6 ES Meža nozares stratēģija: mežsaimniecības pasākumu atbalstīšana dalībvalstīs.
7 ES Meža Informēcijas un Komunikācijas sisrēma.
8 ES meža monitoringa pasākumi.
9 ES mežu aizsardzība pret ugunsgrēkiem.
10 ES meži un bioloģiskā daudzveidība.
11 ES Meža nozares stratēģija: meža reproduktīvie materiāli un stādu veselība.
12 ES Meža nozares stratēģija: mežu sertifikācija.
13 ES Meža nozares stratēģija: transports, energopolitika un biodegviela.
14 ES Meža nozares stratēģija: kokrūpniecība un ar to saistītā rūpniecība.
15 Meža nozare un ES pētījumu politika. Koordinācija, komunikācija un sadarbība.
16 Latvijas meža nozares SVID analīze kontekstā ar ES meža nozares stratēģiju.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti, kas liecina par studiju kursa apgūšanu:
- jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību;
- jāpiedalās un jāuzstājas semināra nodarbībās.

Pamatliteratūra

1. Eiropas Komisijas priekšlikumi Eiropas parlamentam par ES meža stratēģijas ieviešanu. Brisele: Eiropas Komisijas līdzstrādnieku darba dokumenta projekts, 2004. 73 lpp.
2. Jansky L., Nevenic R., Tikkanen I. and Pajari B. (ed-s). Challenges in Strengthening of Forest Capacities for Forest Policy Development in Countries with Economies in tradition. Tokio: United Nations University, 2004. 459 p.
3. Tuherms H. Eiropas valstu meža politika. Lekciju konspekti Meža fakultātes maģistrantiem. Jelgava: LLU, 2007. 54 lpp.
4. Innovative and Sustainable Use of Forest Resources. A Technology Platform Initiative by the European Forest-based Sector. Brussels, 15 February, 2005. 18 p.

Papildliteratūra

1. Tuherm H. et al. Forestry in Changing Societies in Europe: Teaching module. Joensuu, University Press, 2000. 480 p. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.wzw.tum.de/silva-network/pdf/publications/Silva_Publications_2000_FCSE_PartII_Country-Reports.pdf
2. Krott M. Forest Polycy Analysis. Dordrecht, Springer, 2005. 323 p. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/POLICY%20ANALYSIS%20Forest%20policy%20analysis.pdf
3. Zaļā grāmata. Meža aizsardzība un meža informācija ES - gaidot par mežu gatavību klimata pārmainām. Dokumenta numurs SEC(2010)163 final.
[tiešsaiste]. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2010:163:TOC

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts "Meža avīze": ISSN 1407-6187.
2. Starptautiskais žurnāls "Baltijas koks": ISSN 1407-6667..
3. Starptautiskais žurnāls "Forest Policy and Economics": [tiešsaiste]. ISSN 1389-9341. Pieejams LLU tīklā ScienceDirect datubāzē: http://www.sciencedirect.com/science/journal/13899341

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF maģistra studiju programmu obligātajā daļā kā specialitātes vispārējais studiju kurss.