Kursa kods MatZ5022

Kredītpunkti 2

Koksnes zinātnes speckurss

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Laboratorijas darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.01.2014

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Leonards Līpiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst mikroskopu izmantošanu koksnes mikrouzbūves, porozitātes un virsmas kvalitātes vērtēšanā. Iegūst priekšsatu par koksnes termisko sadalīšanu, sadedzes siltuma noteikšanu, optiskām īpašībām, ugunsizturību, biodegradāciju un koksnes aizsardzību. Noskaidro koksnes šķiedru īpašības un koksnes izmantošanu celulozes ražošanā. Iepazīst jaunākās izmaiņas standartos apaļo kokmateriālu tilpuma un kvalitātes vērtēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

pēc kursa studijām maģistrantam būs padziļinātas:
• zināšanas par koksnes mikrouzbūvi, koksnes termiskās sadalīšanas procesiem, bio un uguns aizsardzību, koksnes šķiedru īpašībām;
• prasmes koksnes mikrouzbūves rādītāju noskaidrošanā, lapkoku un skujkoku sasmalcinātas koksnes šķirošanā ar ķīmiskās indikācijas paņēmienu, koksnes bio un ugunsizturības testēšanā;
• kompetence koksnes uzbūves un īpašību pētīšanā, izvēloties piemērotākās metodes.

Kursa saturs(kalendārs)

1Koksnes mitruma, blīvuma un robežstiprības noteikšana ( 3 h) - l.d.*
2LV Koksnes ķīmijas institūta struktūra un risināmā zinātnisko darbu tematika (1 h).
3Koksnes mikrogriezumu sagatavošana, šūnu izmēru noteikšana, elektronmikroskopija (2 h) - l.d.
4Lapkoku un skujkoku koksnes indikācija ar ķīmiskās iekrāsošanas metodi (1 h) - l.d.
5Dažādu starojuma veidu ietekme uz koksni (1 h).
6Koksnes termiskā sadalīšana, biokurināmais un enerģētikas problēmas (3 h).
7Koksnes sadedzes siltuma un pelnu satura novērtēšana (4 h) granulās un energošķeldās - l.d.
8Koksnes ugunsizturība un ugunsaizsardzība (2 h).
9Koksnes biodegradācija un bioaizsardzība (2 h).
10 Koksnes optiskās īpašības (1 h).
11 Koksnes šķiedru īpašības un tās ietekmējošie faktori. Koksnes izmantošana celulozes un papīra ražošanā (2 h).
12 Izmaiņas apaļo kokmateriālu tilp.noteikšanā. Metodes automatizētai kokmateriālu uzmērīšanai un tilp. noteikšanai (6h)-l.d
13 Izmaiņas apaļo kokmateriālu kvalitātes vērtēšanā. Brāķētās koksnes apjoma noteikšana (2 h).
14 *Maģistrantiem, kas nav apguvuši koksnes mācību.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites vērtējuma iegūšanai, jābūt apmeklētām vismaz 90 % no nodarbībām. Nobeigumā zināšanu pārbaudes tests.

Pamatliteratūra

1. Уголев Б. Древесиноведение с основами лесного товароведения. Москва: Московский ГУ леса, 2001. 340 с.

Papildliteratūra

1. Lohmann U. Holz-Handbuch.-4Aufl.voelling neubearb.: DRW-Verlag, 1995. 311 s.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. Baltic Forestry. ISSN 1392-1355

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes visās maģistra studiju programmās obligātajā daļā.