Kursa kods MatZ5020

Kredītpunkti 10

Maģistra darbs IV

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā400

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits400

Kursa apstiprinājuma datums22.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Uldis Spulle

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Maģistra darbs IV, ir komplekss pētījums par Latvijas kokrūpniecības nozarē aktuālām problēmām. Pētījumu var uzskatīt par zinātnisku, ja tas esošo zināšanu kopumu papildina ar jaunām atziņām, satur novitātes elementus, kas var izpausties gan patstāvīgā izziņas avota analīzē un kritiskā izvērtēšanā, gan pamatojot jaunu pieeju pētāmajam jautājumam.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistra darba IV, izstrāde nostiprina maģistranta zināšanas par zinātniskās pētniecības darba posmiem, sākot no temata izvēles un beidzot ar darba noformēšanu un aizstāvēšanu. Izveidojas prasmes meklēt un apstrādāt informāciju, plānot un veikt eksperimentus, interpretēt iegūtos rezultātus, izstrādāt priekšlikumus to izmantošanai. Rezultātā maģistrants iegūst kompetenci patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Eksperimentālo rezultātu analīze.
2 Eksperimentālo rezultātu analīze.
3 Eksperimentālo rezultātu grafiska attēlošana.
4 Eksperimentālo rezultātu statistiskā analīze.
5 Maģistra darba noformēšana.
6 Galveno secinājumu un priekšlikumu formulēšana.
7 Maģistra darba priekšaizstāvēšana.
8 Maģistra darba priekšaizstāvēšanas ieteikumu iestrāde.
9 Maģistra darba iesniegšana un sagatavošanās aizstāvēšanai.
10 Maģistra darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Maģistra darbam jābūt izstrādātam laikā un pilnā apjomā, noformētam atbilstoši LLU pastāvošajām prasībām, aizstāvētam Maģistra eksāmenu komisijā un novērtētam pozitīvi.

Pamatliteratūra

1. Maģistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana: metodiskie norādījumi. [tiešsaiste]. Sast.H.Tuherms, A.Drēska, I.Liepa, D.Dubrovskis, Z.Saliņš, V.Kozuliņš, U.Spulle. Jelgava: LLU, 2010. 26 lpp. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/uploads/File/lapas/385/MAGISTRA_DARBU_IZSTRADE.pdf [skatīts 29.04.2013.]
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
3. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa, Rīga, Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667.
2. Baltic Forestry. ISSN 1392-1355.

Piezīmes

Maģistra darbs iekļauts maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija obligātajā daļā atbilstoši maģistranta individuālajam studiju plānam.