Kursa kods MatZ5019

Kredītpunkti 5

Maģistra darbs III

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums22.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Uldis Spulle

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Maģistra darbs III, ir komplekss pētījums par Latvijas kokrūpniecības nozarē aktuālām problēmām. Maģistrants uzsāk empīrisko datu matemātisko apstrādi pēc izstrādātās darba metodikas, rezultātu analīzi un diskusiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistra darba III, izstrāde nostiprina maģistranta zināšanas par zinātniskās pētniecības darba posmiem. Izveidojas prasmes meklēt un apstrādāt informāciju, plānot un veikt eksperimentus, interpretēt iegūtos rezultātus. Rezultātā maģistrants iegūst kompetenci patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Literatūras studijas atbilstoši maģistra darba tematikai.
2 Eksperimentu veikšana.
3 Eksperimentālo datu apstrāde.
4 Pētījumu veikšana.
5 Pētījumu veikšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Maģistra darbam jābūt izstrādātam laikā un pilnā apjomā, noformētam atbilstoši LLU pastāvošajām prasībām, aizstāvētam Maģistra eksāmenu komisijā un novērtētam pozitīvi.

Pamatliteratūra

1. Maģistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana: metodiskie norādījumi. [tiešsaiste]. Sast.H.Tuherms, A.Drēska, I.Liepa, D.Dubrovskis, Z.Saliņš, V.Kozuliņš, U.Spulle. Jelgava: LLU, 2010. 26 lpp. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/uploads/File/lapas/385/MAGISTRA_DARBU_IZSTRADE.pdf [skatīts 29.04.2013.]
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
3. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa, Rīga, Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667.
2. Baltic Forestry. ISSN 1392-1355.

Piezīmes

Maģistra darbs iekļauts maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija obligātajā daļā atbilstoši maģistranta individuālajam studiju plānam.