Kursa kods MatZ5018

Kredītpunkti 5

Maģistra darbs II

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums22.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Uldis Spulle

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Maģistra darbs II, ir komplekss pētījums par Latvijas kokrūpniecības nozarē aktuālām problēmām. Tas satur tematisku apskatu par pētāmo tēmu, pamatotu eksperimentālo darbu un iegūstamo empīrisko rezultātu apstrādes metodikas aprakstu. Līdzšinējo pētījumu analīze metodikas izstrādei. Pētījumu datu ievākšana attiecīgā studiju specialitātes virzienā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistra darba II, izstrāde nostiprina maģistranta zināšanas par zinātniskās pētniecības darba posmiem, sākot no temata izvēles un beidzot ar darba noformēšanu un aizstāvēšanu. Izveidojas prasmes meklēt un apstrādāt informāciju, plānot un veikt eksperimentus, interpretēt iegūtos rezultātus, izstrādāt priekšlikumus to izmantošanai. Rezultātā maģistrants iegūst kompetenci patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Maģistra darba pētījuma daļas izstrāde.
2 Maģistra darba pētījuma daļas izstrāde.
3 Pētījumu veikšana.
4 Pētījumu veikšana.
5 Pētījumu veikšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Individuālā studiju plāna izpilde. Studijas notiek individuāli. Pārbaudījuma veids: ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Maģistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana: metodiskie norādījumi. [tiešsaiste]. Sast.H.Tuherms, A.Drēska, I.Liepa, D.Dubrovskis, Z.Saliņš, V.Kozuliņš, U.Spulle. Jelgava: LLU, 2010. 26 lpp. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/uploads/File/lapas/385/MAGISTRA_DARBU_IZSTRADE.pdf [skatīts 29.04.2013.]
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
3. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa, Rīga, Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667.
2. Baltic Forestry. ISSN 1392-1355.

Piezīmes

Maģistra darbs iekļauts maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija obligātajā daļā atbilstoši maģistranta individuālajam studiju plānam.