Kursa kods MatZ5013

Kredītpunkti 3

Mežmateriālu uzmērīšana un uzskaite

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Leonards Līpiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Mežmateriālu veidi: kokmateriāli, celmi, zari, zalenis, apkures šķeldas u.c. Tilpuma noteikšana pēc masas, bermetriem, krajmetriem un ciešmetriem. Automātiskās uzmērīšanas principi harvesteros un šķirošanas līnijās. Datu pārraides sistēmas. Starptautiskie, nacionālie un lokālie produkcijas klasifikatori un kodēšanas sistēmas. Informācijas plūsmas un uzskaites sistēmas kokmateriālu plūsmas nodrošināšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

* studenti iegūst zināšanas par dažādu mežmateriālu veidu apjoma novērtēšanu, tilpuma noteikšanas metožu salīdzinājumu un izvēles pamatojumu, produkcijas veidu klasificēšanas sistēmām un kokmateriālu plūsmas izsekojamību;
* prot izvēlēties piemērotākās apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas metodes un kodēšanas sistēmas;
* iegūst kompetenci mežmateriālu apjoma novērtēšanā un plūsmas uzskaites sistēmas pielietošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Dažādu koka daļu apjoma novērtēšanas metodes.
2 Masas metodes raksturojums un pielietojums dažādās valstīs.
3 Tilpuma noteikšanas metožu salīdzinājums, kur izmanto rokas instrumentus.
4 Sasmalcinātas koksnes tilpuma noteikšana un sadedzes tilpuma novērtēšana.
5 Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas principi, uzmērot automātiskā režīmā.
6 Dažādu preču un apaļo kokmateriālu klasifikatori.
7 Meža nozarē lietotie klasifikatori un kodēšanas sistēmas.
8 Kokmateriālu datu informācijas plūsmas nodrošinājums LVM un citās valstīs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites iegūšanai jāsagatavo eseja par norādītiem tematiem vai ilustrēts ziņojums. Jāatbild uz pasniedzēja uzdotiem jautājumiem rakstiska kontroldarba veidā.

Pamatliteratūra

1. Arlinger J. Programma zāģbaļķu, papīrmalkas un enerģētiskās koksnes apjoma novērtēšanai cirsmās. SkogForsk yield, rokasgrāmata. 2. redakcija, tulkojums. Salaspils, 2005. 27 lpp.
2. Morozova I. Apaļo kokmateriālu un šķeldu klasifikācijas un plūsmas uzskaites sistēmas pamatojums. Maģ.d., 2006. 69 lpp.
3. LVS 82-2003. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. VSIA Latvijas standarts.

Papildliteratūra

1. Carlsson D., Ronnqvist M. Wood flow problems in Swedish forestry. Report Nr. 1. SkogForsk, Sweden, Uppsala, 1999.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667.
2. Forest Products Yournal. ISSN 0015-7473.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes maģistra studiju programmās obligātajā daļā.