Kursa kods MatZ5009

Kredītpunkti 3

Koksnes lietošana konstrukcijās

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Edgars Bukšāns

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Kārlis Pugovičs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Koksnes priekšrocības ir tās vieglā apstrādājamība un pielietojamība dažādas koka konstrukcijās. Dažas no tādām konstrukcijām ir mēbeļu elementi, nesošie elementi konstrukcijās, pašnesošo elementu konstrukcijas. Šajā studiju kursā tiek apskatīti iepriekšminēto koka konstrukciju veidi, to izveidošanas pamatprincipi, kā arī pielietojamība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par koksnes kā konstrukciju materiāla priekšrocībām un trūkumiem.
• Prasmes veikt dažādu koksnes produktu un izstrādājumu projektēšanas darbus, tajā skaitā, izmantojot arī piedāvātās projektēšanas programmas.
• Kompetence atrast labāko, ekoloģisko un ekonomiski izdevīgāko projektētā koksnes produkta izstrādes un izpildes variantu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Koksnes strukturālās īpašības un koka konstrukciju veidošanas pamatprincipi
2 Koksnes īpašību nozīme koka konstrukcijās un pielietojuma daudzveidība
3 Koksnes pielietojums konstrukcijās Latvijā, tradīcijas un nākotnes iespējas
4 Rīcības scenāriji koksnes plašākai izmantošanai konstrukcijās
5 Konstrukciju koksne un inženierkoksnes produkti (EWP)
6 Būvgaldniecības produkcija un tās pielietošana konstrukcijās
7 Mēbeļu konstrukciju kvalitāti ietekmējošie faktori un atbilstības novērtējums
8 Līmētas koksnes pielietošana konstrukcijās
9 Rūpnieciski gatavoto māju konstruktīvie un ražošanas risinājumi
10 Ēku funkcionālo prasību nodrošināšanā lietotojamie koka konstrukciju elementi
11 Ēku siltumtehniskās prasības un to izpildes iespējas koka konstrukcijās
12 Ēkas ugunsdrošības nodrošināšana izmantojot koka konstrukcijas
13 Koksnes kopņu veidi
14 Koksnes kopņu projektēšana
15 Koksnes kopņu projektēšana
16 Koksnes kopņu projektēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un un sekmīgi jāaizstāv referāts par studiju kursa tēmu; sekmīgi jānokārto ieskaites darbs.

Pamatliteratūra

1. Ozola L. Koka konstrukciju projektēšana. Slodzes materiāli, elementu aprēķini (EUROCODE 1, EUROCODES). Jelgava: LLU, 2001. 68 lpp.
2. Thelandersson S., Larsen H. J. Timber Engineering. Chichester etc.: John Wiley & Sons, 2003. 446 p.
3. APA Engineered Wood handbook. Ed. T. G. Williamson. New York: McGraw-Hill, 2002. 866 p.
4. Baldwin R. F. Plywood And Veneer-Based Products Manufacturing Practices. Backbeat Books, 1995. 388 p.

Papildliteratūra

1. Faherty K. F., Williamson T. G. Wood Engineering and Construction Handbook. Boston, Massachusetts: McGraw-Hill, 1999. 322 p.
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 206-99 “Koka konstrukciju projektēšanas normas”, Latvijas Vēstnesis. Latvijas būvnormatīvi. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2000.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Holz-zentralblatt. Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH. ISSN 0018-3792
2. Baltijas Koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija speciālo studiju kursu daļā.