Kursa kods MatZP039

Kredītpunkti 8

Specializācijas prakse

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā320

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits320

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Silvija Reihmane

Mg. paed.

Priekšzināšanas

MākZP015, Dizains un kultūra

MatZP034, Dizainers uzņēmumā

MatZP038, Asistēšana un tehnoloģijas

Kursa anotācija

Prakses laikā students darbojas kā dizainera asistents. Students iesaistās praktiskā produktu dizaina izstrādes procesa plānošanā, organizācijā un vadībā, kontrolē un izvērtēšanā, sasaistot ar bakalaura darba tēmu. Students attīsta, nostiprina un pilnveido profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
Izprot produkta dizainera profesijas jomu un darba procesu;
Izprot jēdzienus un to likumsakarības, teorētiskās atziņas un praktisko izmantošanu saistībā ar: produktu un to kolekciju projektēšanu un izstrādi, materiālu un tehnoloģiju izmantošanu, produktu dizaina un tirgus tendencēm, mazo un vidējo uzņēmumu organizēšanu un vadīšanu, sadarbības veidošanu un īstenošanu un savu un citu personu profesionālo pilnveidi.
Prasmes
Spēj kritiski analizēt, sintezēt un izvērtēt savas zināšanas dizainera profesijā, tai skaitā spēj formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem;
Spēj lietot IT un produkta dizainera profesijai atbilstošu terminoloģiju;
Spēj apgūto teoriju radoši/inovatīvi pielietot, veicot profesionālo un pētniecisku darbību par produktu dizaina, tehnoloģiju, materiālu un tirgus attīstības tendencēm;
Spēj sekmīgi strādāt individuāli un komandā, sadarboties ar nozares profesionāliem un sabiedrību;
Spēj izvērtēt savas un citu profesionālās pilnveides nepieciešamību.
Kompetence
Spēj nostiprināt un pilnveidot savu profesionālo darbību produktu dizaina profesijā.
Spēj sasaistīt prakses uzdevumus ar bakalaura darba tematu
Vērtēšana: prakses atskaite, prezentācija un aizstāvēšana

Kursa saturs(kalendārs)

1. Prakses uzdevumu saskaņošana ar prakses vadītāju uzņēmumā, praktiskai iesaistei produktu dizaina izstrādes procesā un sasaistei ar bakalaura darba tematu;
2. Izpētīt un raksturot uzņēmuma struktūru; atbildīgos dienestus dažādos produktu izstrādes posmos; produktu ideju attīstīšanu uzņēmumā; dizainera/ prakses vadītāja asistēšana darba procesā;
3. Dizaina pamatuzdevumi un mākslinieciskās projektēšanas un konstruēšanas darbu plānošana; produktu materiāltehnisko, funkcionālo, estētisko un ergonomisko īpašību kopumu analizēšana un definēšana; ar produktu projektēšanu un realizāciju saistītās prasības un nepieciešamie resursi;
4. Tirgus piedāvājuma un pieprasījuma izpēte, lietošanas iespēju (mērķauditorijas) pētījumi un analīze;
5. Nepieciešamās darbmašīnas, iekārtas, instrumenti un aprīkojums; Produktu projektēšanas darbu rezultātu dokumentēšana un analīze; produktu izgatavošanas tehnoloģiskā procesa dokumentācija;
6. Produktu paraugu (sēriju) izgatavošanas organizācija un to vispusīga pārbaude ( testēšana);
7. Pasūtījumu pieņemšana un noformēšana; produkta izgatavošanas (realizācijas) izmaksu plānošana vai prognozēšana, izmaksu kalkulāciju izstrāde un produkta cenu politikas veidošana; projekta autoruzraudzība produktu izgatavošanas laikā; produktu realizācijas gaitā radušos problēmu risināšanas veidi; piegādātāju, pasūtītāju un apakšuzņēmēju loks un sadarbība ar tiem;
8. Prakses uzdevumu detalizēta atspoguļošana prakses dienasgrāmatā. Prakses dienasgrāmatas un atskaites iesniegšana IMI. Prakses prezentācijas sagatavošana, atskaites prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens – prakses prezentācija un aizstāvēšana, ja sekmīgi novērtēta prakses dienasgrāmata un atskaite

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses uzdevumu veikšanas uzskaite prakses dienasgrāmatā
Informācijas apkopošana un analīze par uzņēmuma darbību, produktu veidu, produktu dizaina izstrādes un tā realizācijas procesa plānošanu, organizāciju un vadību, kontroli un izvērtēšanu prakses atskaitē, sasaistot ar bakalaura darba tematu
Prakses prezentācijas izstrāde

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums atkarīgs no:
Prakses dienasgrāmatas un atskaites vērtējuma
Prezentācijas vērtējuma
Prakses aizstāvēšanas vērtējuma

Pamatliteratūra

Uzņēmuma dokumentācija
Dizainera profesijas standarts. 2010, 279.-285.lpp. [tiešsaiste] [skatīts 12.01.2019]. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/profesiju_standarti.pdf
Fiell C., Fiell P. Designing the 21st Century. Taschen. 2005.

Papildliteratūra

Best K. Design Management: managing design strategy, process and implementation. Switzerland: AVA Publishing SA, 2006. 215 p.
Best K. The fundamentals of design management. Switzerland: AVA Publishing SA, 2010. 208 p.
Cooper R., Junginger S., Lockwood T., Buchanan R., Bolan R., Chung K. The handbook of design management. United Kingdom: Bloomsbury, 2011. 566 p.

Piezīmes

TF profesionālā bakalaura studiju programma „ Dizains un amatniecība"
Pilna laika studijās - 8.semestris,
Nepilna laika studijās - 9.semestris