Kursa kods MatZ4016

Kredītpunkti 2

Eksperimentālā vizuālā un radošā domāšana

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums24.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Laura Boldiševica

Profesionālās augstākās izglītības maģistra(līm.)

Priekšzināšanas

InfT2044, IT dizainā II

MākZ3016, Padziļinātā zīmēšana I

MākZ3027, Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana

MatZ1006, Materiālzinības (tekstils)

MatZ4012, Materiālzinības (konstrukciju materiāli)

VadZ4084, Dizaina stratēģijas

Kursa anotācija

Studiju kurss Eksperimentālā vizuālā un radošā domāšana sniedz studentiem iespēju īstenot jaunas idejas ar radošās tehnikas paņēmieniem, eksperimentējot ar materiāliem, strādājot darba grupās un attīstot kreatīvās spējas. Studiju kurss pilnveido studentu teorētiskās un praktiskās iemaņas eksperimentālās domāšanas procesos. Uzdevumi paredz impulsīvas darbības, analītisku lēmumu pieņemšanu un radošu pieeju, attīstot idejas no skicēm līdz prototipa realizēšanai un izstrādājuma prezentēšanai plašākai auditorijai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Studenti pārzina dizaina domāšanas teorētiskos un praktiskos aspektus un spēj radošās domāšanas tehnikas pielietot praksē jaunu ideju attīstībā – Iepakojuma dizaina izveide.
2.Spēj eksperimentēt ar produktu radīšanas tehnikām, pārzina materiālu daudzveidību un spēj tos integrēt atbilstoši izstrādājuma funkcionālitātes aspektiem – Izstrādājumu prototipu veidošana.
3.Spēj apvienot iepriekš iegūtās datorprogrammu iemaņas ar jauniegūtajām radošajām metodēm, lai izveidotu veiksmīgu produkta mārketinga un prezentācijas materiālu īsfilmas veidolā – Video materiāla izstrāde.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Radošās domāšanas paņēmieni un tehnikas - 1h
2. Dizaina domāšanas pielietojums praksē - 2h
3. Domu kartes veidošana jaunas idejas attīstībā 1h
4. Skiču realizācija trīs dimensionālās formās - 2h
5. Grafiskā dizaina integrēšana trīs dimensionālos objektos - 2h
6. Izstrādājuma un iepakojuma vizuālās identitātes veidošana ar radošiem paņēmieniem - 2h
Praktiskā darba aizstāvēšana. Iepakojuma dizaina izveide. (1h)
7. Izstrādājuma radīšana konkrētai mērķauditorijas grupai - 2h
8. Produkta pielietojuma scenārija izstrāde. Novērojumi no patērētāja perspektīvas - 2h
9. Eksperimentāls darbs ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem jaunu ideju realizācijā - 4h
10. Produktu prototipēšana - 4h
Praktiskā darba aizstāvēšana. Prototipu eksponēšana. (1h)
11. Eksistējošu izstrādājumu testēšanas un pilnveidošanas paņēmieni - 2h
12. Dizaina pievienotās vērtības radīšana vizuālā un taustāmā veidolā - 2h
13. Video kā īsfilmas materiāls produkta prezentācijas nolūkos - 2h
Praktiskā darba aizstāvēšana. Video materiāla prezentācija.(2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Veiksmīgi aizstāvēti visi praktiskie darbi un saņemta sekmīga vidējā atzīme ļauj iegūt nepieciešamos kredītpunktus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Izveidot izstrādājuma iepakojuma dizainu, kas ir videi draudzīgs un vērsts uz jautājumu kā uzlabot dzīvojamās vides kvalitāti.
2. Izveidot izdomātā izstrādājuma prototipu no otrreiz izmantojamiem materiāliem.
3. Sagatavot video materiālu jaunradītajam produktam (darbs grupās). Īsfilmas garums 2-3 minūtes.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējums tiek aprēķināts no trīs praktisko darbu kopvērtējuma, kas dalīts ar trīs. Ja vidējā aritmētiskā atzīme dalās, tad vērā tiek ņemts nodarbību apmeklējums. Ja apmeklēto nodarbību skaits ir vismaz 75% no kopējo nodarbību skaita, tad vērtējums tiek pacelts uz augšu.

Pamatliteratūra

1. Industrial Design A-Z. Charlotte & Peter Fiell Bonn: Taschen, 2016. p. 613. Bibliotheca Universalis:
2.Faimon P., Weigand J. The nature of design, OH: Cincinnati, 2004.
3.Pressman, A. Design Thinking: A Guide to Creative Problem Solving for Everyone. London: Routledge, 2018.

Papildliteratūra

1.Fiell Ch., Fiell P. Taschen Bibliotheca Universalis: Design of the 20th Century. Köln: Taschen, 2012.
2.Hands D. Vision and values in Design Management, Switzerland: AVA book, 2009.
3.Brand, W., Koene, P. Visual Thinking: Empowering People and Organisations through Visual Collaboration. Amsterdam: BIS Publisher, 2017.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Dizains un amatniecība, pilna laika studijās 4. kursa 1. semestrī un nepilna laika studijās 5. kursa 2. semestrī.