Kursa kods MatZ4015

Kredītpunkti 2

Komercdarbība kokrūpniecībā

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums09.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Jānis Krūmiņš

Dr. silv.

author doc.

Sigita Liše

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kursa darba ietvaros studenti izstrādā biznesa plānu konkrētam kokapstrādes uzņēmumam, praktiski pielietojot teorētiskajā kursā apgūtās zināšanas. Kursa darba nobeigumā tiek veikta izstrādātā plāna prezentācija un aizstāvēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par kokapstrādes uzņēmuma biznesa plāna mērķiem, svarīgākajās sastāvdaļās iekļaujamo informāciju un plāna izstrādāšanas secību.
• Prasmes secīgi izstrādāt un aprakstīt biznesa plāna sastāvdaļas, izveidot kopsavilkumu un veikt biznesa plāna prezentāciju.
• Kompetence - students māk meklēt un atlasīt nepieciešamo informāciju izvēlētā uzņēmuma vai idejas biznesa plāna izstrādei, aizstāvēt sava biznesa plāna dzīvotspēju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Biznesa plāna izstrādāšanas mērķis un svarīgākās sastāvdaļas. Tēmu izvēle biznesa plānam
2 Uzņēmuma vai idejas apraksts (kokrūpniecības jomā)
3 Ražošanas funkcijas nodrošināšana
4 Pakalpojumu funkcijas nodrošināšana
5 Nepieciešamo resursu apraksts
6 Uzņēmuma vadība un personāls
7 Tirgus analīze, nozares raksturojums un SVID analīze
8 Mārketinga plāns, mērķa grupas un patērētāji
9 Konkurentu analīze
10 Sortimenta dažādošanas iespējas, papildus servisi
11 Produkta vai pakalpojumu realizācija
12 Cena, tās veidošanas politika
13 Finanšu plāns
14 Iespējamie riski un to samazināšanas pasākumi
15 Pieņēmumi, uz kuriem balstīta finansu prognoze
16 Prezentāciju sagatavošana un aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātam un aizstāvētam biznesa plānam

Pamatliteratūra

1. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Pols Barovs. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
2. Mazā biznesa kurss. Sniedze Joma. Rīga: Jumava, 2006. 326 lpp.
3. Biznesa vadības tehnoloģijas. Forands Ilgvars. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 304 lpp.
4. Uzņēmēja rokasgrāmata. Sastādīja Gundega Pelše, Indra Ruperte. Rīga: Jumava, 2003. 359 lpp.

Papildliteratūra

1. The successful business plan, secrets & strategies. Abrams Rhonda. Palo Alto: The Planning shop, 2003. 417 p
2. Savs bizness. Aiva Vīksna. Rīga: Lietišķās informacijas dienests, 2009. 232 lpp.
3. Vadībzinātne. Ekonomika. Rakstu krājums. Ivars Brīvers u.c. Rīga: Biznesa un finanšu pētniecības centrs, 2009.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
2. Baltijas Koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667
3. Baltic Forestry. [ tiešsaiste]. Vol. 1, no. 1 (1995)- Kaunas : Lithuanian Forest Research Institute. sēj. ISSN 1392-1355. [skatīts 22.01.2017.]. Pieejams: https://www.balticforestry.mi.lt/bf/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=110

Piezīmes

Kursa projekts iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde obligātajā daļā.