Kursa kods MatZ4014

Kredītpunkti 5

Komercdarbība kokrūpniecībā

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Materiālzinātne808009/01/2018Kokapstrādes katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Jānis Krūmiņš

Mežzinātņu doktors

author doc.

Sigita Liše

Mežzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Ceļvedis uzņēmējdarbībā. A. Vedļa. Rīga: Petrovskis & Ko, 2002. 490 lpp.
2. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Marita Rurāne. Rīga: Turība, 2002. 330 lpp.
3. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2005. 383 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
2. Baltijas Koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667
3. Holz-Zentralblatt. Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH. ISSN 0018-3792

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz apgūt uzņēmējdarbības organizācijas procesa pamatprincipus kokapstrādes uzņēmumos. Tas aptver tādu jautājumu apgūšanu, kā uzņēmuma ražošanas funkcijas un resursi, to novērtējums, pasākumu kompleksa izstrādāšanu saimnieciskās darbības uzsākšanai un tās nodrošināšanai. Kokapstrādes nozares uzņēmumu uzņēmējdarbības veidi, to īpatnības. Pamatlīdzekļi: novērtēšana un izmantošana. Apgrozāmie līdzekļi, to aprēķināšana. Produkcijas vienības pašizmaksas kalkulācijas sastādīšana. Cenu kalkulēšana. Darba samaksa uzņēmumā. Bezzaudējuma punkts. Kapitāla atdeve un novērtējums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par uzņēmējdarbības būtību, ražošanas resursiem, izejmateriālu sagādi, gatavās produkcijas realizāciju, finanšu plānošanu un kontroli kokapstrādē, iegūst zināšanas par uzņēmējdarbības veidiem, pamatlīdzekļiem, apgrozāmiem līdzekļiem, darba samaksas sistēmām un kapitāla atdeves novērtējumu.
• Prasmes analizēt uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītājus, aprēķināt nepieciešamo ražošanas resursu apjomu, veikt tirgus analīzi un izstrādāt biznesa plānu.
• Kompetence - students ir spējīgs analizēt uzņēmējdarbību ietekmējošos faktorus, novērtēt biznesa idejas dzīvotspēju, saprast darbinieku motivācijas un kontroles nozīmi kokapstrādē.

Kursa plāns

1 Uzņēmējdarbība, tās būtība, uzdevumi un mērķi kokapstrādes uzņēmumos .Ražošanas resursi un to raksturojums. UD vide
2 Pasākumu kompleksa sagatavošana uzņēmuma saimnieciskās darbības uzsākšanai. Organizācijas struktūra. Persōnāls
3 Uzņēmuma saimnieciskās darbības plānošanas pamatprincipi
4 Uzņēmuma materiāli – tehniskās apgādes (loģistikas) organizācija
5 Ražošanas procesa kontroles t.sk. produkcijas kvalitātes kontroles organizācija uzņēmumā. Realizācija un noiets
6 Uzņēmuma finanšu plānošanas pamatprincipi. Uzņēmuma saimnieciskās darbības novērtēšana
7 Biznesa plāns un tā izstrādāšanas pamatprincipi. Saimnieciskās darbības krīze un tās pārvarēšana. Ārvalstu tirgus nozīme
8 Nākotnes perspektīvas kokapstrādē
9 Pamatlīdzekļu būtība, klasifikācija, novērtēšana, vērtības aprēķināšana un nolietojums. Apgrozāmie līdzekļi
10 Izmaksas, to veidi, raksturojums. Izmaksu klasifikācija pašizmaksas kalkulācijas vajadzībām. Pieskaitījuma likmes
11 Pašizmaksa, tās veidi un pilnās pašizmaksas vispārējā struktūra. Ražošanas pašizmaksas kalkulācijas sastādīšana.
12 Cena, to daudzveidība. Cenu veidošanās mērķi un pamatprincipi. Bezzaudējuma punkts un to analīze
13 Peļņa. Rentabilitāte. Aktīvu aprites rādītājs. Kapitāla pelnītspēja
14 Darbietilpība, tās veidi un aprēķināšana. Uzņēmuma darba laika organizācija. Darba samaksa
15 Uzņēmuma saimnieciskās darbības ekonomisks novērtējums: rādītāji un to aprēķināšana
16 PMeža nozares loma LR tautsaimniecībā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātam un sekmīgi aizstāvētam biznesa plānam

Pamatliteratūra

1. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2006. 383 lpp.
2. Pelšs A. Vadības grāmatvedība. Rīga: Biznesa Komplekss, 2001. 2 sēj.
3. Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informacijas dienests, 2007. 288. lpp.
4. Ludboržs A. Pamatlīdzekļu uzskaite. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 255 lpp.
5. Uzņēmēja rokasgrāmata. Sastādīja Gundega Pelše, Indra Ruperte. Rīga: Jumava, 2003. 359 lpp.