Kursa kods MatZ4013

Kredītpunkti 2

Koksnes materiālu apdare

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums09.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Edgars Bukšāns

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Vilnis Jakovļevs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Citi4011, Darba un civilā aizsardzība

Fizi2013, Fizika

Ķīmi1004, Ķīmija

MašZ4013, Tehniskā grafika I

MašZ4014, Tehniskā grafika II

MatZ1002, Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati

MatZ2036, Koksnes mācība

MatZ3031, Koksnes materiālu apdare

MatZ3059, Koka izstrādājumu ražošana

Kursa anotācija

Kursa darba mērķis ir izstrādāt mēbeles vai cita koka izstrādājuma apdares iecirkņa izveides projektu. Katram studentam tiek izsniegts individuālais kursa darba uzdevums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Iegūtas zināšanas par koksnes apdares tehnoloģiskā projekta izstrādi.
• Prasmes izstrādāt dažādu koksnes produktu apdares tehnoloģiskā shēmas.
• Spēja izviedot un vadīt apdares iecirkņa darbu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tēmas izvēle, pamatojums un izstrādājuma raksturojums
2 Plānota/esoša uzņēmuma apraksts, esošo un potenciālo tehnisko iespēju analīze, izstrādājuma apdares veikšanai
3 Apdares materiālu izvēle un pamatojums
4 Apdares virsmu laukumu noteikšana, apdares materiāla patēriņa aprēķins
5 Prasības un nepieciešamā kvalitāte izvēlētajam izstrādājumam un apdres veidam
6 Apdares uzklāšanas paņēmiena izvēle un pamatojums
7 Apdares iekārtu izvēle un pamatojums
8 Apdares uzklāšanas režīmu izstrāde un darba instrukciju izstrādāšana
9 Apdares žāvēšanas organizēšana un izvēles pamatojums
10 Apdares žāvēšanas režīmu izstrāde
11 Iekārtu izvietojuma plānojums, grafiskās daļas veidošana
12 Izstrādātās ražotnes darba drošības, ugunsaizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības prasības un realizācijas iespējas
13 Izstrādātās tehnoloģijas ekonomiskais novērtējums
14 Kursa darba prezentēšana, drukātas versijas iesniegšana, aistāvēšana
15 Kursa darba prezentēšana, drukātas versijas iesniegšana, aistāvēšana
16 Kursa darba prezentēšana, drukātas versijas iesniegšana, aistāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu sekmīgu novērtējumu par kursa darbu:
- jāiesniedz termiņā kursa darbs, kas izpildīts saskaņā ar saņemto individuālo uzdevumu;
- sekmīgi jāaizstāv kursa darbs

Pamatliteratūra

1. Vītoliņš J. Koka izstrādājumu un mēbeļu apdares tehnoloģija. Zvaigzne, Rīga, 1974., 255 lpp.
2. Rothkamm Martin ,Wilfried Hansemann, Peter Bottcher „Lackhanobuch holz“, s 266, 2003 BY DRWVerlag GMBH& CO.
3. Goldschmidt Artur, BASF handbook on Basics of Coating Technology. Vincentz Network, Hannover, 2003. 2007., 792 p.[tiešsaiste]. [skatīts 22.01.2018.]. Pieejams: http://allaboutmetallurgy.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/BASF-Handbook-Basics-of-Coating-Technology.pdf
4. Бучлай Б. Технология отделки древесины. Лесн.пром-сть, Москва, 1973. 190 стр.

Papildliteratūra

1. Brock Thomas, Groteklaes M., Mische P. Lehrbuch der laktechnologie, Vincentz Berlag, Germany. 2000. 428 p.
2. Brock Thomas, Groteklaes M., Mische P. European Coatings handbook, Vincentz Berlag, Germany. 2000. 410 p.
3. Dunky Manered Holzwerkstoffe und leime technologie und einflussfaktoren, Springer-verlagBerlin, 2002. 493 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667
2. Holz-zentralblatt. Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH, 1874-. ISSN 0018-3792

Piezīmes

Kursa projekts iekļauts MF studiju programmas Kokapstrāde obligātajā daļā.