Kursa kods MatZ4011

Kredītpunkti 12

Diplomdarbs

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā480

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits480

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Uldis Spulle

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Ddiplomdarbā studenti apliecina savu teorētisko un praktisko sagatavotību un spēju patstāvīgi risināt ar koksnes materiālzinātni un tehnoloģiskām zinātnēm saistītus jautājumus, izdarīt pamatotus slēdzienus un izvirzīt priekšlikumus. Diplomdarba aizstāvēšana parāda studenta prasmi reprezentēt savu darbu publiski, viņa spējas orientēties nozares aktuālos jautājumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas kā pietiekama informatīva bāze kokrūpniecības nozares dažādu problemātisko aspektu patstāvīgai risinājumu meklēšanai (Vērtēta diplomdarba saturiskā izklāstā un mutiskā prezentācijā, darbu priekšaizstāvot).
Prasme veikt pētnieciska rakstura eksperimentus, lai uz to bāzes izdarītu pamatotus slēdzienus, izvirzītu priekšlikumus, prezentētu un publiski aizstāvētu iegūtos rezultātus (Vērtēta iesniegtajā drukātajā diplomdarbā). Kompetence, kā uz zināšanām balstīta spēja prasmīgi orientēties kokrūpniecības nozares dažādos jautājumos (Vērtēta diplomdarba mutiskā prezentācijas laikā).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Līdzšinējā izpētes stāvokļa noskaidrošana atbilstoši tematam.
2 Tēmas izvēle, darba mērķa un uzdevumu izstrāde.
3 Temata jautājumu apskats pēc informācijas avotiem.
4 Temata risinājuma metodikas izvēle.
5 Datu ievākšanas vietas izvēle.
6 Datu ievākšana atbilstoši metodikai.
7 Datu analīze atbilstoši darba mērķim un uzdevumam.
8 Rezultātu iztirzājums.
9 Secinājumu un priekšlikumu sagatavošana.
10 Darba izklāsta sagatavošana un darba priekšaizstāvēšana.
11 Darba galīgā noformēšana, iesiešana, iesniegšana recenzēšanai.
12 Diplomdarba publiska aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Diplomdarbam jābūt izstrādātam pilnā apjomā, noformētam atbilstoši LLU pastāvošajām prasībām, aizstāvētam Valsts pārbaudes komisijā un novērtētam ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Ik nedēļas tikšanās laikā ar darba vadītāju pārrunā patstāvīgi paveiktos uzdevumus un plāno darba plānu nākamajam atskaites posmam. Diplomdarba priekšaizstāvēšanā prezentē paveikto pa visu darba saturu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Diplomdarba vērtējumu veido:
1. Izstrādāts rakstisks diplomdarbs 80%
2. Aizstāvēšanas runa un atbildes uz Valsts pārbaudījumu komisijas jautājumiem 20%

Pamatliteratūra

1. Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana. Sastādījis L.Sisenis un A.Ābele. Jelgava: LLU, 2015. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/2017-04/SND.PDF, [skatīts 23.04.2019.] 2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp. 3. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp. 2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Holz-zentralblatt. Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH. ISSN 0018-3792 2. Baltijas Koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667

Piezīmes

Noslēguma dabs iekļauts MF studiju programmas Kokapstrāde pilna un nepilna laika studijās.