Kursa kods MatZ3066

Kredītpunkti 1

Mode un stils I

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareTekstila un apģērbu tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums27.02.2018

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Silvija Reihmane

Mg. paed.

Priekšzināšanas

MākZ1005, Filozofija, kultūra un māksla

Kursa anotācija

Modes idejas vēsturiskā aspektā. Tērpa un laikmeta ideāltipa raksturojums. Apģērba kompozīcijas izteiksmes līdzekļi. Stila un vizuālā tēla veidošanas pamatprincipi un faktori. Modes pētījumu metodoloģija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – izpratne par tērpu stilu un modes idejām, par tērpu stilu veidošanas pamatprincipiem – praktisko darbu aizstāvēšana;
• Prasmes – kritiski analizēt, salīdzināt un izvērtēt tērpu stilu raksturīgās pazīmes apģērba kompozīcijas un tēla veidošanā; strādāt individuāli un grupās un demonstrēt IT prasmes patstāvīgo darbu izstrādē - praktiskie darbi;
• Kompetence - spēja formulēt un izskaidrot ar tēla veidošanu saistītus terminus; spēja izprast tērpu modes multidisciplinārumu kā sociālekonomisko, antropoloģisko, sociālpsiholoģisko un māksliniecisko sistēmu, spēja veikt modes pētījumu, sistematizēt un prezentēt apgūto informāciju – prezentācijas par kursa darba iestrādēm

Kursa saturs(kalendārs)

1. Jēdzieni: ģērbs, apģērbs, mode, tērps, stils, tēls, imidžs. Apģērba funkcijas (utilitārā, estētiskā, sociālā).
2. Modes idejas un pavērsieni tērpu vēsturē:
• Pirmatnējo kultūru tērps. Antīkās sabiedrības tērps (Senā Ēģipte, Senās Grieķija, Senā Roma);
• Viduslaiku sabiedrības mode Eiropā (Agro viduslaiku tērps, Romāņu stils, Gotiskais stils);
• Renesanses tērpu mode (Itāļu mode, Spāņu mode, Reformācijas laika mode - Vācijā un Šveicē);
• 17.gs. tērpu mode (Baroka laikmeta mode);
• 18.gs. tērpu mode (Rokoko stils, Klasicisma stils, Ampīra stils)
• 19.gs. tērpu mode (Bīdermeiers, Romantisms (viktoriānisma) mode, Turnīra stils, Jūgenstila mode),
• 20.gs. būtiskākie pavērsieni tērpu modē.
3. Modes un stila veidošanas pamatprincipi:
• Apģērba kompozīcijas izteiksmes līdzekļi (silueti, formas, līnijas, proporcijas);
• Dizaina pamatelementi un to saskaņa (materiāls, detaļas, raksts, krāsa).
• Stilu klasifikācija (klasiskais, romantiskais, sportiskais, etniskais, jauktais)
• Apģērbu stilu veidi (vecuma grupu stili, stils un tautība, modes stili)
• Modes aktualitātes
Praktiskie darbi:
1. Apģērba kompozīcijas pamatelementi (siluets, forma, līnijas, proporcijas).
2. Dizaina pamatelementi un to saskaņa (materiāls, detaļas , raksts, krāsa).
3. Apģērbu stilu veidi
4. Vizuālā tēla veidošanas pamatprincipi:
• Stils un personība
• Gadalaiku tipoloģija (ziemas, vasaras, pavasara, rudens tips)
• Auguma tipi ( A, V, H, O, X ķermeņa tipi; augumi: plakans, konisks, noapaļots, pilnīgs, garš, īss)
• Vizuālā ķermeņa korekcija ar apģērba palīdzību
• Garderobes komplektēšana (dzīves ritma un garderobes analīze, garderobes sastāvdaļas, apģērba kapsulu veidošana)
• Aksesuāru izvēle ( aksesuāru priekšmeti, aksesuāru forma un sejas forma, aksesuāru stils, aksesuāru pielietojuma iespējas)
• Apģērbs un apstākļi
Praktiskie darbi:
4. Stils un personība
5. Individuālā krāsu palete
6. Auguma tips un apģērbs
7. Garderobes komplektēšana
8. Aksesuāru izvēle
5. Modes un stila pētījumu metodoloģija:
• Iedvesmas avoti
• Asociācijas
• Modes ilustrācijas
• Apģērba kolekcijas plānošana un modelēšana
Prezentācijas par kursa darba iestrādēm

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas 85% kontaktnodarbības
Izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi
Sekmīgi prezentētas kursa darba iestrādes

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti savlaicīgi tiek informēti par praktisko darbu tematiku, uzdevumiem un prasībām. Pieejamas individuālās konsultācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskie darbi – vērtējums 10 ballu sistēmā
Prezentācijas - izvirzīto prasību ievērošana, prezentēšana

Pamatliteratūra

1. Beijs B. Stila akadēmija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 2. Freimanis I. Laiks, laikmets, mode. Rīga: „Modris”, 1998. 3. Ķestere I. Lietišķā etiķete. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 4. Magele B. Stila harmonija. Rīga: Jumava, 2004. 5. Modes dizaina rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. 5. Stevenson N.J. Modes vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 6. Palomo–Lovinska N. Pasaules ietekmīgākie modes dizaineri. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. 7. Parute E. Stila un modes enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2010. 8. Roulands–Vorns L. Tērpi: enciklopēdija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 9. Vorslija H. Mode. 100 būtiskas idejas. Rīga:Jāņa Rozes apgāds, 2013.

Papildliteratūra

1. Dubska Ž. Rīdzinieces noslēpumi. Modes un stila lietpratējas rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2017. 2. Gabrielsone M. Lookbook meitenēm. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 3. Lesīte I. Stila noslēpumi. Rīga: Rīga, Jumava, 2013. 4. Leiškalne-Roka G., Ševeļovs D. Stils. Rīga: Stila Ceļvedis, 2018. 5. Meijers–Stablē B. 12 modistes, kas izmainīja vēsturi. Rīga: SIA “J.L.V.”, 2017. 6. Palma S., Šolca U. Tava stila rokasgrāmata. Apģērbs. Aksesuāri. Krāsas. Rīga: Jumava, 2012. 7. Skara N. Mazliet modes un svaiga gaisa. Rīga: Jumava, 2018. 8. Vasiļjevs A. Skaistums cauri gadsimtiem. Rīga: Jumava, 2016. 9. Vasiļjevs A. Eiropas modes vēsture. Rīga: Jumava, 2014. 10. Vasiļjevs A. Modes likteņi. Rīga: Jumava, 2012. 11. Racinet A. The Costume History. Köln: Taschen, 2015. 12. Sposito S. Fabrics in Fashion Design: The Way Successful Fashion Designers Use Fabrics. Barcelona: Promopress, 2017. 13. De la Fressange I. Parisian Chic Look Book : What Should I Wear Today?. Paris: Flammarion, 2017. 14. Drudi E. Fashion Details: 4000 Drawings. Barselona: Prestel, 2015. 15. Fashionary A4 Men (Black). Fashionary, 2017. 17. Fashionary A5 Men (Black). Fashionary, 2017. 18. Fashionary A5 Women (Black). Fashionary, 2017. 19. Fogg Marnie. The Dress 100 ideas that changed fashion forever. London: Goodman, 2014. 20. Rees A. Curated Closet: Discover Your Personal Style and Build Your Dream Wardrobe. London: Virgin Books, 2017. 21. Johnston L. Fashion in Detail: 19th Century. London: Thames and Hudson, 2016. 22. Sims J. Icons of Women's Style. London: Laurence King, 2015.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Pastaiga". ISSN 1407-3277 2. Žurnāls. "Stila Ilustrētā Rokasgrāmata". Izdevniecība Dienas žurnāli. ISSN 2256-0459 3. Žurnāls "Vouge". Pieejams: https://www.vogue.com/fashion

Piezīmes

Obligātais vai izvēles kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmā „ Dizains un amatniecība”, 3. kursa 5. semestrī pilna laika studijās un 4. kursa 7. semestrī nepilna laika studijās.
1.0 KP (16 h): lekc.8 h, pr.d. 8 h, ieskaite ar atzīmi