Kursa kods MatZ3064

Kredītpunkti 3

Kokapstrādes ražotņu projektēšana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
MateriālzinātneKoksnes materiāli un tehnoloģija48361209/01/2018Kokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ulvis Miončinskis

inženierzinātņu maģistrs

Priekšzināšanas

MašZ4013, Tehniskā grafika I

MašZ4014, Tehniskā grafika II

MatZ3028, Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

Papildliteratūra

1. Normatīvie akti, kas saistīti ar būvniecību.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Normatīvie akti, kas reglamentē ražotņu un tehnoloģiju projektēšanu. Būvnormas un būvnoteikumi. Dažādu materiālu izmantošanas iespējas un risinājumi kokapstrādes ražotņu būvniecībā. Speciālie norādījumi par ražotņu projektu atsevišķu nodaļu, tajā skaitā arī par grafiskās daļas izstrādāšanu. Dati, kas nepieciešami projektēšanai: gatavās produkcijas raksturojošie lielumi, izejvielu raksturojumi, ierobežojošie ražošanas un tehnoloģijas realizēšanas apstākļi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: Galvenie normatīvie akti būvniecībā. Būves tipa izvēle. Tehnoloģisko plūsmu projektēšanas pamatnostādnes.
• Prasmes: Spēja izstrādāt nelielas kokapstrādes ražotnes projektu.
• Kompetence: Spēja izvērtēt kokapstrādes uzņēmuma projektu.

Kursa plāns

1 Būvniecības vispārējās nostādnes. Terminoloģija
2 Būvniecības likums. Vispārīgie būvnoteikumi. Latvijas būvnormatīvi
3 Koka konstrukcijas
4 Dzelzsbetona konstrukciju ēkas
5 Metāla konstrukcijas
6 Saistvielas
7 Sienas un starpsienas
8 Kāpnes
9 Logi un durvis
10 Grīdas un jumti
11 Komunikācijas
12 Rūpniecības uzņēmumu palīgēkas
13 Rūpniecības uzņēmuma projekta priekšlikuma sastāvs un izstrādāšanas metodika
14 Tehnoloģisko iekārtu plānojums
15 Uzņēmuma ģenerālplāna shēma
16 Vides aizsardzības, ugunsdrošības pasākumi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu jāapmeklē vismaz 80 % nodarbību.

Pamatliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 09.07.2013.; stājas spēkā 01.10.2014.; [Skatīts 24.01.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Ernst Neufert, Peter Neufert. Neufert Architects' Data.Wiley-Blackwell; 4 edition, 2012., 608 p.
3. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва: Архитектура-С, 2007. 167 c.
4. Štrausa S. u.c. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Jelgava: LLU, 2008. 144 lpp.