Kursa kods MatZ3061

Kredītpunkti 2

Līmēto materiālu ražošana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
MateriālzinātneKoksnes materiāli un tehnoloģija323208/11/2016Kokapstrādes katedra

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Uldis Spulle

Inženierzinātņu doktors

author viesdoc.

Laura Laiveniece

Inženierzinātņu doktors

Priekšzināšanas

LauZ2023, Konstrukciju materiāli

MatZ2035, Koksnes griešanas procesi

MatZ2036, Koksnes mācība

MatZ3028, Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

Aizstātais kurss

MatZ3047 [GMTR3047] Līmēto materiālu ražošana

Papildliteratūra

1. Волынский В.Н. Технология древесных плит. Архангельск: Издательство "Лань" 2007. 301 с.
2. APA Engineered Wood Handbook. Ed. T.Williamson. New York: McGraw-Hill, 2002. 750 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Holz-zentralblatt. Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH. ISSN 0018-3792

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Kokapstrāde

Kursa anotācija

Koksne tiek līmēta ar mēŗki paaugstināt tās īpašības un novērst koksnes vainu klātbūtni. Līmēta koksne ļoti plaši tiek izmantota mēbeļu ražošanā, būvniecībā, mašīnbūvē u.c. Līmētas koksnes priekšrocības ir to dimensiju stabilitāte un viendabīgums. Līmētas koksnes tehnoloģijas īr modernas, koksnes resursus taupošas, automatizētas līnijas. Pie līmētiem materiāliem pieskaita saplākšņus, kokskaidu, kokšķiedru plātnes, līmētu masīvkoksni u.c. Studiju kursā tiek apskatītas arī koksnes līmēšanā izmantojamās līmes un to īpašības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par līmju veidiem, to iedalījumu un tām izvirzītajām prasībām, paredzot tās koksnes līmēšanai - 1. kontroldarbs un zināšanas par koksnes plātņu veidiem, to ražošanas tehnoloģijām un resursu nepieciešamību – 3. kontroldarbs.
Prasmes analizēt pieejamās koksnes līmes un izvērtēt to izmantošanas iespējas konkrētu plātņu ražošanā, izstrādājot tehnoloģiskās plūsmu kartes, apjomu un izstrādājuma dzīvotspēju - 2. kontroldarbs.
Kompetence analizēt izejvielu un materiālu resursu apjomu tehnoloģiju nodrošināšanai, izstrādājumu kvalitātes novērtēšanā un produktu attīstībā – 3. kontroldarbs un patstāvīgais darbs.

Kursa plāns

Katrai no uzskaitītajām tēmām paredzētas 2 stundas. 1.Kokapstrādē lietojamo līmju iedalījums un līmju īpašības. 2.Līmējuma kvalitātei izvirzītās prasības un pārbaudes metodes. KONTROLDARBS (1) - Līmju klasifikācija un prasības tām. 3.Augu un dzīvnieku valsts produktu izcelsmes līmes un to īpašības. 4.Sintētisko sveķu līmes un to īpašības. 5.Karbamīda formaldehīda un to modifikācijas sveķu līmju izgatavošana un īpašības, fenola formaldehīda sveķu līmju izgatavošana un īpašības. 6.Melamīna, rezorcīna, polivinilacetāta u.c. kombinētās un piesūcinošo sveķu līmes. 7.Koksnes netradicionālās līmēšanas tehnoloģijas. 8.Koksnes salīmēšanas iespējas ar citiem materiāliem. KONTROLDARBS (2) - Līmju veidi, īpašības un izmantošana iespējas. 9.Saplākšņu ražošanas tehnoloģijas un izmantošanas iespējas. 10.Liekti līmēto detaļu ražošana un kārtaini līmēto finieru brusu plātņu ražošanas tehnoloģijas un izmantošanas iespējas. 11.Kokskaidu plātņu ražošanas tehnoloģijas un izmantošanas iespējas. 12.Orientēto kokskaidu plātņu ražošanas tehnoloģijas un izmantošanas iespējas. 13.Kokšķiedru plātņu ražošanas tehnoloģijas un izmantošanas iespējas. 14.Koksnes kārtaini līmēto siju un paneļu ražošanas tehnoloģijas un izmantošanas iespējas. 15.Koksnes kompozītmateriālu ražošanas tehnoloģijas un izmantošanas iespējas. 16.Koksnes vieglo plātņu ražošanas tehnoloģijas un izmantošanas iespējas. KONTROLDARBS (3) - Koksnes plātņu materiālu un citu līmēto materiālu ražošanas tehnoloģijas un kvalitātes kontrole.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Trīs kontroldarbi (jāiegūst pozitīvs vērtējums, nav pārrakstāmi). 2. Eksāmens (ja nesekmīgi nokārtots vismaz viens no kontroldarbiem), testa veidā par studiju kursā apgūto teoriju. 3. Jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs par studenta izvēlētā izstrādājuma tematiku, analizējot līmes izvēles iespējas, iespējamo izmantošanas tehnoloģiju un procesa vadību no ekonomiskā, ekoloģiskā un produkta dzīvotspējas viedokļa.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu veido: 1. Trīs kontroldarbi – 70% 2. Patstāvīgais darbs 20%
3. Eksāmens – 10%

Pamatliteratūra

1. Thoemen H. et alI. Wood Based Panels. SBN9781902316826 [tiešsaiste] [skatīts 24.02.2014.]. Pieejams:http://www.ahb.bfh.ch/NR/rdonlyres/6388C45C-8399-47AA-A833-589576D903BA/0/WoodBased_PanelsThoemen_et_alISBN9781902316826.pdf
2. Волынский В. H. Технология клеениых материалов. Санкт-петербург: Издательство "Профикс", 2008. 393 с.
3. Волынский В.Н. Технология древесных плит и композитных материалов. Архангельск: Издательство "Лань" 2009. 336 с.
4. Волынский В.Н. Технология стружечных и волокнистых плит. Таллин: Дезидерата, 2004. 192 с.