Kursa kods MatZ3060

Kredītpunkti 5

Koksnes hidrotermiskā apstrāde

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Edgars Bukšāns

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2013, Fizika

Mate1035, Matemātika II

Mate4016, Matemātika I

Meha4014, Lietišķā mehānika

MatZ2036, Koksnes mācība

Aizstātie kursi

Ener2002 [GENR2002] Siltumtehnika un siltumapgāde

MatZ3043 [GMTR3043] Koksnes hidrotermiskā apstrāde

Kursa anotācija

Sistēmas koksne-ūdens teorētisko aspektu un mitruma noteikšanas metožu apguve. Koksnes žāvēšanas tehnoloģisko pamatprincipu un žāvēšanas veidu apguve. Kursā jāapgūst koksnes žāvēšanas procesu tehnoloģiskie aprēķini un žāvēšanas aģenta raksturlielumu izmaiņas koksnes žāvēšanas procesa laikā. Kursā jāapgūst koksnes žāvēšanas kvalitātes izvērtēšanas metodes.Siltumtehnikas pamati kokapstrādes uzņēmumu tehnoloģisko procesu siltumapgādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Iegūtas zināšanas par koksnes un dažādu koksnes produktu žāvēšanas pamatprincipiem un tehnoloģijām - diskusijas nodarbībās, eseja un prezentācija, jautājumi kontroldarbos un eksāmenā
Prasmes formulēt un risināt ar koksnes mitruma izmaiņām saistītos jautājumus, organizēt koksnes materiālu žāvēšanu un veikt kvalitātes kontroli -diskusijas nodarbībās, praktiskie darbi un uzdevumu risināšana, jautājumi kontroldarbos un, eksāmenā
Kompetence spēja novērtēt, analizēt un pilnveidot žāvēšanas saimniecību ražotnē – praktiskie darbi aprēķini, laboratorijas darbi un prakse, jautājumi kontroldarbos un eksāmenā

Kursa saturs(kalendārs)

1 Koksnes mitrums un tā noteikšana.
2 Koksnes rukšana briešana un formas izmaiņas.
3 Žāvēšanas aģenti, to raksturojums un fizikālās īpašības. I-d diagramma.
4 Koksnes žāvēšanas režīmu sastādīšanas pamatprincipi un metodes.
5 Koksnes žūšanu ietekmējošie faktori. Žāvēšanas laika aprēķināšanas metodes.
6 Siltuma pārneses teorija koksnes žāvēšanā.
7 Dažādu koksnes žāvēšanas tehnoloģiju apskats. Dabiskā un mākslīgā žāvēšana.
8 Tehnoloģiskie pamatprincipi konvekcijas tipa koksnes žāvēšanas metodēm.
9 Koksnes produkti kā kurināmais energoapgādei.
10 Siltumtehnikas pamati. Energoapgādes sistēmas.
11 Žāvēšanas kvalitātes novērtēšana un rādītāji. EDG vadlīnijas. Eiropas standarti.
12 Žāvētavu vienkāršotās projektēšanas metodes.Žāvēšanas izmaksu aprēķināšanas metodika.
13 Finieru žāvēšanas tehnoloģijas.
14 Koksnes impregnēšanas tehnoloģijas.
15 Koksnes termiskā apstrāde.
16 Koksnes modifikācijas metodes, izmantojot hidrotermiskās apstrādes procesus.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju rezultātu novērtē ar Eksāmenu vai akumulējošo eksāmenu.
1)Lai students tiktu pielaist pie eksāmena, jābūt uzrakstītam un sekmīgi aizstāvētam referātam.
2)Studiju kursā var saņemt akumulējošā eksāmena ieskaiti, izpildot šādus kritērijus:
•sekmīgi uzrakstīti 4 kontroldarbi;
•izstrādāts un aizstāvēts referāts par kādu no koksnes hidrotermiskās apstrādes tēmu saskaņā ar studiju kursa docētāja norādījumiem;
•4 kontroldarbu un referāta vidējam vērtējumam jābūt vismaz 7 balles

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskajos darbos studentiem jāapgūst šādas tēmas:
•koksnes mitrums satura noteikšana un aprēķināšana;
•koksnes blīvuma un reducētā blīvuma aprēķini;
•I-d un līdzsvara mitruma diagrammas un ar žāvēšanas aģenta parametriem saistīto uzdevumu risināšana;
•žāvēšanas režīmu sastādīšana;
•žāvēšanas laiku aprēķināšana pēc dažādām metodikām;
•žāvēšanas procesu modelēšana;
•sitlumtehniskie aprēķini;
•aerodinamiskie aprēķini

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

•Eksāmens - 100% vai
•Akumulējošais eksāmens – 100%

Pamatliteratūra

1. Trübswetter T. Holztrocknung, Verfahren zur Trocknung von Schnittholz - Planung von Trocknungsanlagen. 2009. 204 p.
2. EDG-Recomendation "Assessment of drying quality of timber", 1994, 27 p. [Tiešsaiste] [skatīts 30.01.2016.]. Pieejams http://www.timberdry.net/downloads/EDG/EDG-Recommendation(eng).pdf
3. Bowyer L., Shmulsky R., Haygreen J.G. Forest Products and Wood Science. An Introduction. 4th edition. Ames; Iowa: Iowa State Press, 2003. 554 p.
4. Handbook of wood chemistry and wood composites. Ed. R.M. Rowell. Boca Raton: Taylor&Francis, 2005. 487 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautiskais žurnāls "Baltijas Koks". ISSN 1407-6667.
2. Starptautiskais žurnāls "Forest Products Journal". Online ISSN: 0015-7473
3. http://www.timberdry.net (portāls par koksnes žāvēšanu).

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde pilna un nepilna laika studijās.