Kursa kods MatZ3057

Kredītpunkti 4

Zāģmateriālu ražošana

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits40

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andis Ābele

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ1004, Metroloģija un standartizācija

MatZ2035, Koksnes griešanas procesi

MatZ2036, Koksnes mācība

MatZ3018, Meža prečzinība

MatZ3028, Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

Aizstātais kurss

MatZ3049 [GMTR3049] Zāģmateriālu ražošana

Kursa anotācija

Zāģmateriālu ražošanas rūpniecība ir kokapstrādes nozare, kurā apstrādā lielāko daļu no visiem sagatavotajiem apaļajiem kokmateriāliem. Zāģmateriālu ražošanas pamatuzdevums ir izstrādāt zāģbaļķu sazāģēšanas paņēmienus, kas nodrošina zāģmateriālu ieguvi ar noteiktu atbilstību prasībām, kā arī iespējami maziem koksnes atlikumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izskaidrot zāģmateriālu ražošanas nozares terminoloģiju un izprast ražotnēs izmantotās tehnoloģijas. Vērtēšana - otrais kontroldarbs.
Prasmes - veikt zāģbaļķu un zāģmateriālu uzmērīšanu un apjoma noteikšanu un novērtēt zāģmateriālu ārējā izskata un stiprības atbilstību standartu prasībām. Vērtēšana - laboratorijas darbi.
Kompetence – organizēt zāģbaļķu sazāģēšanas zāģmateriālos procesus atbilstoši iepriekš uzstādītām prasībām un veikt zāģbaļķu sazāģēšanas plāna un ražīguma aprēķinus. Vērtēšana - pirmais kontroldarbs un patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Zāģmateriālu ražošanas rūpniecības raksturojums un aktualitātes
2.Zāģbaļķu sazāģēšanas teorētiskie aspekti un zāģbaļķu sazāģēšanas plāns
3.Zāģbaļķu un zāģmateriālu raksturojums un klasifikācija
4.Zāģmateriālu uzmērīšana
5.Zāģmateriālu tilpuma noteikšana
6.Zāģmateriālu koksnes vainas un to uzmērīšana
7.Zāģmateriālu novērtēšana atbilstoši ārējam izskatam: pirmā daļa
8.Zāģmateriālu novērtēšana atbilstoši ārējam izskatam: otrā daļa
9.Zāģmateriālu novērtēšana atbilstoši stiprībai
10.Pirmais kontroldarbs: zāģbaļķu sazāģēšanas plāns
11.Zāģbaļķu sagatavošana sazāģēšanai
12.Zāģbaļķu un brusu sazāģēšana: pirmā daļa
13.Zāģbaļķu un brusu sazāģēšana: otrā daļa
14.Zāģmateriālu apmalošana un sagarumošana
15.Zāģmateriālu šķirošana un apstrāde
16.Otrais kontroldarbs: zāģmateriālu klasifikācija, uzmērīšana, novērtēšana un ražošanas tehnoloģijas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1.izstrādāti, iesniegti un ieskaitīti laboratorijas darbi;
2.rakstīti abi kontroldarbi (atkārtota rakstīšana: katram viena reize individuālo studiju un pārbaudījumu periodā);
3.vērtēšanai iesniegts un ieskaitīts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba uzdevumu katram studentam sagatavo individuāli. Uzdevumā doti dati par sazāģēšanai pieejamo zāģbaļķu un izzāģēšanai paredzēto zāģmateriālu izmēriem un apjomu. Parametri, kas uzdevumā nav definēti, studentiem patstāvīgi jāizvēlas. Pamatojoties uz darba metodiskajiem norādījumiem, studentiem jāaprēķina un jāsastāda zāģbaļķu sazāģēšanas plāns. Plānā jānodrošina visu izzāģēsanai paredzēto zāģmateriālu iegūšanu nepieciešamajā apjomā un ar noteiktu lietderīgo iznākumu. Uzdevumu studentiem izsniedz un atrisinājumu studenti iesniedz vērtēšanai tikai elektroniskā formā Latvijas Lauksaimniecības universitātes e-studiju vietnē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pirmajā kontroldarbā jāaprēķina un jāsastāda zāģbaļķu sazāģēšanas plāns, pamatojoties uz datiem par sazāģēšanai pieejamo zāģbaļķu un pieciem izzāģēšanai paredzēto zāģmateriālu šķērsgriezuma izmēriem un apjomu. Par katra šķērsgriezuma izmēru zāģmateriālu iegūšanas risinājumu nepieciešamajā apjomā un ar noteikto lietderīgo iznākumu maksimāli iespējams saņemt 18 %, bet kopsummā – 90 %. Studenta iegūto vērtējumu aprēķina pēc formulas.
Otrajā kontroldarbā rakstiski jāatbild uz astoņiem jautājumiem par zāģmateriālu klasifikāciju, uzmērīšanu, novērtēšanu un ražošanas tehnoloģijām. Par katra jautājuma atbildi maksimāli iespējams saņemt 11.25 %, bet kopsummā – 90 %. Studenta iegūto vērtējumu aprēķina pēc formulas.
Patstāvīgā darba vērtējums ir „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. Lai saņemtu vērtējumu „ieskaitīts”, atbilstoši jānodrošina visu izzāģēsanai paredzēto zāģmateriālu iegūšanu nepieciešamajā apjomā un ar noteiktu lietderīgo iznākumu.
Katra laboratorijas darba vērtējums ir „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. Lai saņemtu vērtējumu „ieskaitīts”, ir jāveic apmalotu un neapmalotu zāģmateriālu izmēru un mitruma mērīšana, tilpuma un izmēru noviržu aprēķināšana, vērtēšana atbilstoši ārējam izskatam un stiprībai, pamatojoties uz atbilstošos standartos noteiktajām prasībām.
Studiju kursa vērtējumu ir vidējais aritmētiskais rezultāts no abos kontroldarbos iegūtajiem vērtējumiem.

Pamatliteratūra

1. Kozuliņš V., Tuherms H. Koksnes pirmapstrāde. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 210 lpp.
2. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Latgales druka, 2007. 104 lpp.
3. Mooslechner W. Winterholz. Salzburg-München: Pustet, Anton Verlag, 2009. 136 s.

Papildliteratūra

1. Kozuliņš V. Zāģmateriālu ražošanas tehnoloģija. Jelgava: LLU, 1998. 31 lpp.
2. Meža nozares termini. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2007. 152 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. Latvija, Balti Group SIA. ISSN 1407-6667.
2. Holz-Zentralblatt: www.holz-zentralblatt.com. ISSN: 0018-3792
3. Timber Trade Journal: www.ttjonline.com ISSN 1740-701X.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde obligātajā daļā.