Kursa kods MatZ3056

Kredītpunkti 2

Kokapstrāde II

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits6

Semināru un praktisko darbu stundu skaits26

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Andris Dekšnis

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Mācību programmu sastādīšana. Uzdevumu sarežģītības līmeņi pa skolēnu vecuma grupām. Koka izstrādājumu projektēšana. Materiālu specifikāciju sastādīšana. Prezentācijas izveidošana par sastādīto skolēnu mācību plānu uzdevuma veikšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Iegūst zināšanas par mācību programmas, plāna sastādīšanu dažādām skolēnu vecuma grupām. Iegūs zināšanas par nodarbībās nepieciešamo materiālu patēriņa plānošanu.
• Iegūs prasmes praktisko darbu uzdevumu veikšanai un apmācīšanai.
• Spēj sastādīt mācību programmu darbmācības nodarbībām dažādām vecuma grupām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Darbmācības programmas sastādīšana.
2 Uzskates materiālu vākšana noformēšana.
3 Darba uzdevumu ideju izveidošana atlase.
4 Darba uzdevuma skiču projekts.
5 Darba uzdevuma skiču projekts.
6 Nodarbību plāna sastādīšana skolēniem uzdevuma izpildei.
7 Specifikācijas sastādīšana materiāliem darba uzdevuma izpildei.
8 Šablonu izgatavošana, pārbaude.
9 Darba uzdevumā paredzētā izstrādājumu detaļu izgatavošana.
10 Darba uzdevumā paredzētā izstrādājumu detaļu izgatavošana.
11 Darba uzdevumā paredzētā izstrādājumu detaļu izgatavošana.
12 Izstrādājumu detaļu montāža.
13 Izstrādājumu detaļu montāža.
14 Izstrādājuma apdare, grafika, tapsēšana.
15 Izstrādājuma apdare, grafika, tapsēšana.
16 Realizētā darba uzdevuma prezentēšana, kopsvilkums, secinājumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai varētu tikt pie gala ieskaites kārtošanas:
jāapmeklē vismaz 80% nodarbību;
jābūt izveidotai un aizstāvētai kādai no skolēnu vecuma grupām paredzētai mācību programmai, plānam viena izstrādājuma realizēšanai;
jāiegūst pozitīvs vērtējums ieskaitē.

Pamatliteratūra

1. Grīnberga M. Materiālmācība galdniekiem. Rīga: Jumava,1999. 187 lpp.
2. Ļubkina V., Strode A. Metodiskie ieteikumi darbmācības un arodizglītības specialitātes studentiem kursadarbu, kursa projektu, kvalifikācijas darba noformēšanai un aizstāvēšanai. Rēzekne: RA, 2003.
3. Burouss D. Galdniecības pamatpaņēmieni: rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, [2009]. 128 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks ISSN 1407-6667
2. Koka nozares laikraksts "Holz-Zentralblatt" ISSN 0018-3792

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.