Kursa kods MatZ3055

Kredītpunkti 1

Kokapstrāde I

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits3

Semināru un praktisko darbu stundu skaits13

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Andris Dekšnis

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kokapstrādes darbgaldu pielietojums. Droši darba paņēmieni ar kokapstrādes darbgaldiem. Darbgaldu uzbūve. Rokas instrumentu, kaltu ēveļu, urbju, zāģu, ēvelsolu lietošanas prasmes. Elektriskie rokas instrumenti, pielietošanas daudzveidība. Programvadības darbgaldi Pielietojamie griezējinstrumenti darbgaldos. Darbgaldu iestatīšana, kalibrēšana. Apdares materiāli un iekārtas. Plātņu materiāli, furnitūra, korpusmēbeļu izgatavošana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Iegūst zināšanas par kokapstrādē pielietojamo tehnoloģiju daudzveidību, koksnes un koksni saturošu plātņu materiālu pielietošanu, mēbeļu furnitūru.
• Iegūst prasmes darbā ar kokapstrādes darbgaldiem un iekārtām, rokas instrumentiem un elektriskajiem rokas instrumentiem, kā arī automatizētajām projektēšanas programmām.
• Spēj izvēlēties atbilstošos darbgaldus, rokas instrumentus izstrādājumu izgatavošanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīstināšana ar kursa programmu, darba uzdevumiem, mērķiem, piemēriem.
2 Iepazīšanās ar kokapstrādē pielietotajiem darbgaldiem vispārējo uzbūvi, drošiem darba paņēmieniem.
3 Praktiskie darbi, zeimerēšana.
4 Praktiskie darbi, taisnošana, biezumapstrāde.
5 Praktiskie darbi, līklīniju zāģēšana, frēzēšana, kopēšana.
6 Praktiskie darbi, izstrādājumu projektēšana.
7 Programvadības darbgaldi, iestatīšana.
8 Praktiskie darbi, izstrādājumu detaļu izgatavošana.
9 Praktiskie darbi, izstrādājumu detaļu montāža.
10 Apdares veidi materiāli.
11 Praktiskie darbi, izstrādājuma apdares veikšana.
12 Furnitūras veidi, savienotāji, stiprinājumi, skrūvju veidi.
13 Stikls un stikla lokšņu materiāli.
14 Dažādu plastmasu un kompozītu lokšņu materiāli dizaina risinājumiem ar koku.
15 Koksnes un koksni saturošu plātņu materiālu pielietošanas iespējas un risinājumi.
16 Iegūto zināšanu un prasmju pārbaude un novērtēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai varētu tikt pie gala ieskaites kārtošanas:
jāapmeklē vismaz 80% nodarbību;
jābūt izpildītiem un aizstāvētiem visiem praktiskajiem darbiem;
jāiegūst pozitīvs vērtējums ieskaitēs.

Pamatliteratūra

1. Grīnberga M. Materiālmācība galdniekiem. Rīga: Jumava,1999. 187 lpp.
2. Ļubkina V., Strode A. Metodiskie ieteikumi darbmācības un arodizglītības specialitātes studentiem kursadarbu, kursa projektu, kvalifikācijas darba noformēšanai un aizstāvēšanai. Rēzekne: RA, 2003.
3. Burouss D. Galdniecības pamatpaņēmieni: rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, [2009]. 128 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks ISSN 1407-6667
2. Koka nozares laikraksts "Holz-Zentralblatt" ISSN 0018-3792

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.