Kursa kods MatZ3031

Kredītpunkti 2

Koksnes materiālu apdare

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Edgars Bukšāns

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2013, Fizika

Ķīmi1004, Ķīmija

Mate4016, Matemātika I

Mate4017, Matemātika II

MatZ2008, Koksnes mācība

MatZ4009, Koka izstrādājumu ražošana

Kursa anotācija

Koksnes materiālu apdares metožu un tehnoloģiju apguve. Virsmu apdares klājumu veidošanas pamatprincipi un apdares materiālu klasifikācija. Apdares tehnoloģiskā procesa kontroles metodes un standartizēto kvalitātes izvērtēšanas metošu apguve.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Iegūtas zināšanas par koksnes apdares tehnoloģijām, apdares materiāliem un to izmantošanas sfērām.
• Prasmes formulēt un risināt ar koksnes apdares procesu saistītos jautājumus, organizēt apdares procesu un veikt kvalitātes kontroli.
• Spēja izvērtēt, analizēt un pilnveidot koksnes apdares tehnoloģiskos procesus uzņēmumā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Koksnes apdares pamatprincipi, fizikāli-ķīmiskā teorija, adhēzija un virsmas enerģija.Virsmu sagatavošana.
2 Apdares tehnoloģiskie paņēmieni, priekšrocības, trūkumi.
3 Apdares materiālu iedalījums, priekšrocības, trūkumi.
4 Apdares iecirkņa projektēšanas pamatprincipi. Apdares klājumu žāvēšanas tehnoloģijas.
5 Apdares procesu automatizācija. Apdares efektu veidi un to iestrādes tehnoloģijas.Apdares defekti.
6 Apdares kvalitātes novērtēšanas metodes, testēšanas standarti, ekspluatācijas īpašības.Darba drošība.
7 Laboratorijs darbs: apdares materiāla un paraugu sagatavošana, apdares veikšana ar smidzināšana paņēmienu.
8 Laboratorijas drbs: veiktās apdares kvalitātes novērtēšana izmantojot standartizētas metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kredītpunktu iegūšana tiek noformēta, nokārtojot eksāmenu par studiju priekšmetu kopumā.
Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu:
- jāapmeklē vismaz 75 % nodarbību;
- jāsagatavo un jāprezentē referāts, par kādu noteiktu koksnes žāvēšanas jautājumu (prezentācijas formā);
- jāsaņem vērtējums 2 kontroldarbos.

Pamatliteratūra

1. Goldschmidt A. BASF handbook on Basics of Coating Technology, Vincentz Network, Hannover, 2003. 792 p.
2. Rothkamm M., Hansemann W., Bottcher P. Lackhandbuch holz. Leinfelden-Echterdingen: DRW-Verlag Weinbrenner GMBH& CO, 2003. 266 p.
3. Brock T., Groteklaes M., Mischke P. Lehrbuch der lacktechnologie. Hannover: Vincentz Verlag, 2000. 428 p.
4. Brock T., Groteklaes M., Mischke P. European Coatings handbook. Curt r. Vincentz Verlag, Hannover, 2000. 410 p.

Papildliteratūra

1. Dunky M., Niemz P. Holzwerkstoffe und leime technologie und einflussfaktoren. Berlin etc.: Springer, 2002. 954 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautiskie žurnāli "Baltijas Koks" ISSN 1407-6667.
2. Koka nozares laikraksts "Holz-Zentralblatt". ISSN:0018-3792

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde" pilna un nepilna laika studijās.