Kursa kods MatZ3029

Kredītpunkti 2

Kokapstrādes procesu modelēšana

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author

Henn Tuherm

Dr. habil. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek sniegtas zināšanas par modelēšanas un optimizācijas galveniem jēdzieniem un ekonomiski matemātiskās modelēšanas pamatiem. Tiek analizēti kokapstrādes tehnoloģisko procesu modelēšanas specifika un ierobežojumi. Studenti tiek iepazīstināti ar tipveida optimizācijas modeļiem lineārās un nelineārās programmēšanas uzdevumu formā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Studenti gūst pamatzināšanas par kokapstrādes procesu modelēšanu un optimizāciju,
• prot praktiski izmantot tipveida kokapstrādes procesu matemātiskos modeļus.
• Rezultātā students ir kompetents patstāvīgi strādāt kokapstrādes procesu modelēšanas un optimizācijas jomā, izmantot iegūtas zināšanas turpmākajā profesionālajā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Modelēšanas un optimizācijas galvenie jēdzieni.
2 Ekonomiski matemātiskās modelēšanas pamati.
3 Dažādu konstrukciju un izstrādājumu optimālo parametru noteikšana
4 Procesu matemātiskās modelēšanas vispārīgie principi. Matemātisko modeļu sastāvs un apzīmējumi.
5 Optimalitātes kritērija izvēles problēmas.
6 Ekspertaptauja. Aptaujas rezultātu statistiskā apstrāde.
7 Kokpstrādes tehnoloģisko procesu ierobežojumi. Tipveida lineārie optimizācijas modeļi.
8 Kokpstrādes tehnoloģisko procesu ierobežojumi. Tipveida lineārie optimizācijas modeļi.
9 1.kontroldarbs - konstrukciju un izstrādājumu optimālo parametru notiekšana, lineārās programmēšanas uzdevumi.
10 Transporta plūsmu optimizācija.
11 Plātņu materiālu piegriešanas optimizācija.
12 Lineārās programmēšanas uzdevumu specifiskie veidi un to atrisināšanas paņēmieni.
13 Nelineārā programmēšana.
14 Griešanas režīmu optimizācija ripzāģmašīnai.
15 Optimizācijas uzdevumu risināšana ar grafoanalitisko metodi.
16 2.kontroldarbs - transporta un nelineārās programmēšanas uzdevumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti, kas liecina par studiju kursa apgūšanu:
- jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību;
- jāuzraksta un jāiegūst pozitīvs novērtējums abos kontroldarbos.

Pamatliteratūra

1. Пижурин А.А. Модeлирование и оптимизация процессов деревообработки. Москва: МГУЛ, 2004. 374 с.
2. Sadirbajevs F. Ievads optimizācijā. Daugavpils: Saule, 2003. 87 lpp.
3. Frolova L. Optimizācijas teorija. Rīga: LU, 2001. 112 lpp.
4. Raitums U. Optimizācijas metodes. Rīga: LU, 2002. 83 lpp.

Papildliteratūra

1. Modelling the Wood Chain Forestry-Wood Industry-WOOD Products Markets. Conference Proceedings: COST Action E44, Helsinki, 2007. 183 p.
2. Kļavinš D. Optimizācijas metodes ekonomikā. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 271 lpp.
3.Бордовский Г. и др. Физические основы математического моделирования. Москва: Академия, 2005. 321 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautisks žurnāls "Baltijas koks": ISSN 1407-6667.
2. Starptautisks žurnāls "Baltic Forestry": ISSN 1392-1355.
3. Žurnāls "Forest Product Journal": ISSN 0015-7473.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde" obligātajā daļā (pilna laika studijas).