Kursa kods MatZ3028

Kredītpunkti 4

Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
MateriālzinātneKoksnes materiāli un tehnoloģija64481613/01/2015Kokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ulvis Miončinskis

inženierzinātņu maģistrs

Priekšzināšanas

MatZ2035, Koksnes griešanas procesi

MatZ2036, Koksnes mācība

Papildliteratūra

1. Sleņģis M.-Ē. Kokzāģēšanas instrumenti. To sagatavošana darbam. Rīga: LAK, 1998. 120 lpp.
2. Eckhard M. Holztechnik Grundlagen der CNC- Holzbearbeitung. Stuttgart, Verlag Europa- Lehrmittel, 1999. 109 S.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautiskais žurnāls "Baltijas Koks", ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Kokapstrādes mašīnu un iekārtu teorētiskie pamati. To konstrukcijas un parametri. Kokapstrādes mašīnu lietojamība, piemērotība un izvēle dažādu tehnoloģisko procesu realizēšanai. Darbmašīnu tehniskie aprēķini. Kokapstrādes instrumentu attīstība un mūsdienu ekspluatācijas prasības. Instrumentu konstrukcijas un izvēles pamati. Instrumentu atjaunošanas paņēmieni. Darba aizsardzības pamatnostādnes un droša darba paņēmieni, strādājot pie kokapstrādes mašīnām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: Kokapstrādes darbmašīnu uzbūve. Darbmašīnu tehniskie aprēķini. Griezējinstrumentu uzbūve un izvēles pamati.
• Prasmes: Izvēlēties konkrētās tehnoloģiskās operācijas veikšanai piemērotāko darbmašīnu un griezējinstrumentu.
• Kompetence: Izvērtēt darbmašīnu un griezējinstrumentu atbilstību ražošanas procesam.

Kursa plāns

1 Ievads. Vispārējās ziņas par kokapstrādes darbmašīnām un instrumentiem
2 Vispārējās ziņas par kokapstrādes darbmašīnām un instrumentiem
3 Vispārējās ziņas par kokapstrādes darbmašīnām un instrumentiem
4 Gateri. Lentzāģmašīnas
5 Lentzāģmašīnas. 1. kontroldarbs
6 Ripzāģmašīnas
7 Zāģu apkope un atjaunošana
8 Garenfrēzēšanas mašīnas
9 Frēzmašīnas. 2. kontroldarbs
10 Urbšanas mašīnas
11 Tapošanas mašīnas. Dobšanas un kalšanas mašīnas. Virpas
12 Virpas. 3. kontroldarbs
13 Slīpmašīnas
14 Finieru lobīšanas un drāšanas mašīnas. Finieru šķēres
15 Mizošanas mašīnas
16 Kokapstrādes darbmašīnu tehniskie aprēķini. 4. kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu:
- jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību;
- jāuzraksta un jāiegūst pozitīvs novērtējums visos kontroldarbos

Pamatliteratūra

1. Tuherm H., Ābele A. Koksnes griešanas procesi. Jelgava. 2014. 90 lpp.
2. Ettelt B., Gittel H-J. Sagen Frasen Hobelen Bohren. Berlin. DRW-Verlag. 2004. 290 S.
3. Grīnberga M. Kokapstrādes tehnoloģija. Rīga: Jumava, 2002. 293 lpp.
4. Глебов И. Т., Неустроев Д. В. Справочник по дереворежущему инструменту. Екатеринбург. УГЛА. 2000. 252 с.