Kursa kods MatZ3027

Kredītpunkti 2

Saplākšņu (vai koksnes plātņu) ražošana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāStudenta patstāvīgā darba stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
MateriālzinātneKoksnes materiāli un tehnoloģija323218/02/2014Kokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Uldis Spulle

Inženierzinātņu doktors

Priekšzināšanas

MatZ3061, Līmēto materiālu ražošana

MatZP007, Līmēto materiālu ražošana

Papildliteratūra

1. Волынский В.Н. Технология древесных плит. Архангельск: Лань, 2007. 301 с.
2. Williamson T. APA Engineered Wood Handbook. New York: McGraw-Hill, 2002. 866 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Holz-zentralblatt. Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH. ISSN 0018-3792
2. Baltijas Koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kursa projekts iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Kokapstrāde" pilna un nepilna laika studiju brīvās izvēles daļā.

Kursa anotācija

Saplākšņu un/vai citu plātņu materiālu ražošanas tehnoloģijas projektēšana pie zināmās gada ražošanas programmas. Projektēšanas rezultātā ir jāizveido tehnoloģiskā plūsma ar nepieciešamajām ražošanas iekārtā, jāaprēķina to skaits. Jāizveido tehnoloģiskā procesa shematiskais attēlojums, jāizstrādā secinājumi un priekšlikumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par koksnes plātņu materiālu tehnoloģiskā projekta izstrādi - jautājumi un diskusijas pie kursa projekta aizstāvēšanas. Prasmes izstrādāt dažādu koksnes plātņu materiālu tehnoloģiskās shēmas - jautājumi un diskusijas pie kursa projekta aizstāvēšanas. Spēja izveidot un vadīt koksnes plātņu materiālu tehnoloģisko plūsmu ražotnes ietvaros - jautājumi un diskusijas pie kursa projekta aizstāvēšanas.

Kursa plāns

1.Tehnoloģiskā procesa izvēle un tā pamatojums (2 h)
2.Tehnoloģiskā shēma visam ražošanas procesam (2 h)
3.Izejmateriālu patēriņa aprēķins (2 h)
4.Izejvielu patēriņa aprēķins (2 h)
5.Tehnoloģisko iekārtu izvēle, to noslogojuma un skaita aprēķins (4 h)
6.Transporta iekārtu izvēle, to noslogojuma un skaita aprēķins (4 h)
7.Ražotnes plāna izstrādāšana (2 h)
8.Materiālu un atlikumu plūsmas un to analīze (2 h)
9.Ražotnes tehnoloģiskā secīguma plāna saskaņošana (2 h)
10.Kvalitātes kontroles nodrošinās iespēju risinājums (2 h)
11.Darbvietu organizācija (2 h)
12.Priekšlikumi darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības pilnveidošanai (2 h)
13.Ekonomiskais novērtējums(2 h)
14.Darba iesniegšana un aizstāvēšana (2 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa sekmīgu gala vērtējumu veido:
izstrādāts un aizstāvēts kursa projekts ar darba uzdevumā iekļaujošajām sadaļām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa projekta uzdevumu katram studentam sagatavo individuāli. Uzdevumā doti dati par ražojamās produkcijas veidu, apjomiem un izejmateriāliem. Patstāvīgais darbs tiek organizēts, lai sekmētu studentu praktiskās iemaņas veikt aprēķinus, un atrast kopsakarības ar informācijas avotos atrodamiem datiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanai iesniegts un ieskaitīts kursa projekts.

Pamatliteratūra

1. Thoemen H. et alI. Wood Based Panels. [tiešsaiste]. SBN9781902316826. [skatīts 05.09.2014.], pieejams:http://www.ahb.bfh.ch/NR/rdonlyres/6388C45C-8399-47AA-A833-589576D903BA/0/WoodBased_PanelsThoemen_et_alISBN9781902316826.pdf 2. Волынский В. H. Технология клееных материалов. Санкт-Петербург: Профикс, 2008. 393 с.
3. Волынский В.Н. Технология древесных плит и композитных материалов. Архангельск: Лань, 2009. 336 с.
4. Волынский В.Н. Технология стружечных и волокнистых плит. Таллин: Дезидерата, 2004. 192 с.