Kursa kods MatZ3026

Kredītpunkti 2

Kokapstrādes procesu modelēšana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāStudenta patstāvīgā darba stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
MateriālzinātneKoksnes materiāli un tehnoloģija323205/01/2016Kokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Henn Tuherm

Inženierzinātņu habilitētais doktors

Priekšzināšanas

InfT1026, Informācijas tehnoloģijas

Mate4016, Matemātika I

Mate4017, Matemātika II

MatZ2035, Koksnes griešanas procesi

Papildliteratūra

1. Modelling the Wood Chain Forestry-Wood Industry-WOOD Products Markets. Conference Proceedings:COST Action E44, Helsinki, 2007. 183 p.
2. Kļavinš D. Optimizācijas metodes ekonomikā. Rīga: Datorzinības centrs, 2003. 271 lpp.
3. Бородовский Г. и др. Физические основы математическово моделирования. Москва: изд-во "Академия", 2005. 321 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautiskie žurnāli "Baltijas koks" un "Baltic Timber Journal" ISSN: 1407-6667.
2. Koka nozares laikraksts "Holz-Zentralblatt" ISSN 0018-3792. http://www.holz-zentralblatt.com/
3. Žurnāls "Timber Industry Magazine" ISSN 1740-701X.

Piezīmes

Kursa projekts iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studenti risina patstāvīgi tipveida modelēšanas un optimizācijas uzdevumus, lietojot lineārās un nelineārās programmēšanas modeļus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti gūst padziļinātas zināšanas par kokapstrādes procesu modelēšanu un optimizāciju, prot praktiski izmantot tipveida kokapstrādes procesu matemātiskos modeļus. Rezultātā students ir kompetents patstāvīgi risināt kokapstrādes procesu modelēšanas un optimizācijas uzdevumus, izmantot iegūtas zināšanas turpmākajā profesionālajā darbībā.

Kursa plāns

1 Ierobežotu resursu izmantošanas optimizācija.
2 Ierobežotu resursu izmantošanas optimizācija.
3 Ierobežotu resursu izmantošanas optimizācija.
4 Transporta plūsmu optimizācija.
5 Transporta plūsmu optimizācija.
6 Transporta plūsmu optimizācija.
7 Nelineārās programmēšanas uzdevumu risināšanas specifiskie veidi.
8 Nelineārās programmēšanas uzdevumu risināšanas specifiskie veidi.
9 Nelineārās programmēšanas uzdevumu risināšanas specifiskie veidi.
10 Griešanas režīma optimizēšanas metodikas sastādīšana.
11 Griešanas režīma optimizēšanas metodikas sastādīšana.
12 Griešanas režīma modelēšana ripzāģmašīnai.
13 Griešanas režīma modelēšana ripzāģmašīnai.
14 Griešanas režīma optimizācija garenzāģēšanas ripzāģmašīnai.
15 Griešanas režīma optimizācija garenzāģēšanas ripzāģmašīnai.
16 Kursa projekta iesniegšana un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu novērtējumu par kursa projektu:
- jāiesniedz termiņā kursa projekts, kas izpildīts saskaņā ar saņemto individuālo uizdevumu;
- jāaizstāv kursa projekts.

Pamatliteratūra

1. Пижурин А.А. Модeлирование и оптимизация процессов деревообработки. Москва: МГУЛ, 2004. 374 с.
2. Šabirbajevs F. Ievads optimizācijā. Daugavpils: Saule, 2003. 87 lpp.
3. Florova L. Optimizācijas teorija. Rīga: LU, 2001. 112 lpp. Nav LLU FB
4. Raitums U. Optimizācijas metodes. Rīga: LU, 2002. 83 lpp.