Kursa kods MatZ3024

Kredītpunkti 2

Koka būvkonstrukcijas

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits22

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Kārlis Pugovičs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Meha4014, Lietišķā mehānika

Kursa anotācija

Koksne kā būvniecības materiāls ir pazīstama jau sen. Koksnei ir ļoti daudz pozitīvu īpašību, tāpēc arī tās izmantošana iespējas būvniecībā tikai palielinās. Koksne ir prognozējams būvniecības materiāls un tāpēc to izmanto ne tikai privātmāju būvniecībā, bet arvien vairāk arī sabiedrisku būvju būvniecībā

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par koksnes un koksnes mehāniskām īpašībām, tās ietekmējošiem faktoriem, konstrukciju un savienojumu veidiem  1. KONTROLDARBS.
Prasmes veikt koka būvelementu un savienojumu sākotnējo novērtējumu un aprēķinus  1. un 2. KONTROLDARBS. Kompetence un spēja racionāli izvēlēties būvelementu un savienotājlīdzekļu veidu atbilstoši slogojuma un ekspluatācijas apstākļiem – 2. KONTROLDARBS un PATSTĀVĪGAIS DARBS

Kursa saturs(kalendārs)

1.Koka būvkonstrukciju veidi un prasības to kvalitātei (2 stundas)
2.Būvniecībā izmantojamo koku sugu raksturojums (2 stundas)
3.Koka konstruktīvo elementu savienojumi (2 stundas)
4.Koka sienu un pārsegumu konstrukcijas (2 stundas)
5.Salikta šķērsgriezuma sijas un statņi (2 stundas)
6.Kopnes, arkas un rāmji (2 stundas)
7.Koka konstrukciju un būvdetaļu izgatavošana (2 stundas)
8.Koka kopņu elementi un to aprēķini (2 stundas)
KONTROLDARBS (1) – Koku sugas, konstrukcijas izvēle un tās pamatojums
9.Projektēšana Autodesk AutoCAD datorprogrammā (16 stundas).
KONTROLDARBS (2) – Koka izstrādājuma izstrāde Autodesk AutoCAD vidē

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1.Divi kontroldarbi (jāiegūst pozitīvs vērtējums, nav pārrakstāmi).
2.Izpildīts patstāvīgais darbs.
3.Eksāmens (ja nesekmīgi nokārtots vismaz viens no kontroldarbiem), testa veidā par studiju kursā apgūto teoriju.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs par studenta izvēlētā izstrādājuma tematiku, analizējot konstrukcijas vājās vietas, iespējamos risinājumus un izgatavošanas tehnoloģiju no ekonomiskā, ekoloģiskā un produkta dzīvotspējas viedokļa

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu veido:
1.Divi kontroldarbi – 70%
2.Patstāvīgais darbs 20%
3. Rakstisks eksāmens – 10%

Pamatliteratūra

1. Thelandersson S., Larsen H. J. Timber Engineering. Chichester etc.: John Wiley & Sons, Ltd., 2003. 446 p.
2. Manual for the Design Of Timber Building Structures to Eurocode 5. The Institution of Structural Engineers. London, Institution of Structural Engineers, 2007. 258 p.
3. Timber Construction Manual. T. Herzog et al. Basel, Birkhäuser; Munich, Edition Detail, 2004. 375 p.

Papildliteratūra

1. Wood Engineering and Construction Handbook. K. F. Faherty, T. G. Williamson ed. Boston, etc.: McGraw-Hill, 1999. 897 p.
2. Koks būvniecībā. Autoru kolektīvs autoru kolektīvs: Lilita Ozola ... [u.c.]. Rīga: Stilus, 2007. 255 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Holz-zentralblatt. Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH. ISSN 0018-3792
2. Baltijas Koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF studiju programmas Kokapstrāde pilna un nepilna laika studijās.