Kursa kods MatZ3024

Kredītpunkti 2

Koka būvkonstrukcijas

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
MateriālzinātneKoksnes materiāli un tehnoloģija32221018/02/2014Kokapstrādes katedra

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Uldis Spulle

Inženierzinātņu doktors

author vieslekt.

Kārlis Pugovičs

Inženierzinātņu maģistrs

Priekšzināšanas

Meha4014, Lietišķā mehānika

Papildliteratūra

1. Wood Engineering and Construction Handbook. K. F. Faherty, T. G. Williamson ed. Boston, etc.: McGraw-Hill, 1999. 897 p.
2. Koks būvniecībā. Autoru kolektīvs autoru kolektīvs: Lilita Ozola ... [u.c.]. Rīga: Stilus, 2007. 255 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Holz-zentralblatt. Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH. ISSN 0018-3792
2. Baltijas Koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF studiju programmas Kokapstrāde pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Koksne kā būvniecības materiāls ir pazīstama jau sen. Koksnei ir ļoti daudz pozitīvu īpašību, tāpēc arī tās izmantošana iespējas būvniecībā tikai palielinās. Koksne ir prognozējams būvniecības materiāls un tāpēc to izmanto ne tikai privātmāju būvniecībā, bet arvien vairāk arī sabiedrisku būvju būvniecībā

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par koksnes un koksnes mehāniskām īpašībām, tās ietekmējošiem faktoriem, konstrukciju un savienojumu veidiem  1. KONTROLDARBS.
Prasmes veikt koka būvelementu un savienojumu sākotnējo novērtējumu un aprēķinus  1. un 2. KONTROLDARBS. Kompetence un spēja racionāli izvēlēties būvelementu un savienotājlīdzekļu veidu atbilstoši slogojuma un ekspluatācijas apstākļiem – 2. KONTROLDARBS un PATSTĀVĪGAIS DARBS

Kursa plāns

1.Koka būvkonstrukciju veidi un prasības to kvalitātei (2 stundas)
2.Būvniecībā izmantojamo koku sugu raksturojums (2 stundas)
3.Koka konstruktīvo elementu savienojumi (2 stundas)
4.Koka sienu un pārsegumu konstrukcijas (2 stundas)
5.Salikta šķērsgriezuma sijas un statņi (2 stundas)
6.Kopnes, arkas un rāmji (2 stundas)
7.Koka konstrukciju un būvdetaļu izgatavošana (2 stundas)
8.Koka kopņu elementi un to aprēķini (2 stundas)
KONTROLDARBS (1) – Koku sugas, konstrukcijas izvēle un tās pamatojums
9.Projektēšana Autodesk AutoCAD datorprogrammā (16 stundas).
KONTROLDARBS (2) – Koka izstrādājuma izstrāde Autodesk AutoCAD vidē

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1.Divi kontroldarbi (jāiegūst pozitīvs vērtējums, nav pārrakstāmi).
2.Izpildīts patstāvīgais darbs.
3.Eksāmens (ja nesekmīgi nokārtots vismaz viens no kontroldarbiem), testa veidā par studiju kursā apgūto teoriju.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs par studenta izvēlētā izstrādājuma tematiku, analizējot konstrukcijas vājās vietas, iespējamos risinājumus un izgatavošanas tehnoloģiju no ekonomiskā, ekoloģiskā un produkta dzīvotspējas viedokļa

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu veido:
1.Divi kontroldarbi – 70%
2.Patstāvīgais darbs 20%
3. Rakstisks eksāmens – 10%

Pamatliteratūra

1. Thelandersson S., Larsen H. J. Timber Engineering. Chichester etc.: John Wiley & Sons, Ltd., 2003. 446 p.
2. Manual for the Design Of Timber Building Structures to Eurocode 5. The Institution of Structural Engineers. London, Institution of Structural Engineers, 2007. 258 p.
3. Timber Construction Manual. T. Herzog et al. Basel, Birkhäuser; Munich, Edition Detail, 2004. 375 p.