Kursa kods MatZ3012

Kredītpunkti 2

Koksnes hidrotermiskā apstrāde

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits4

Semināru un praktisko darbu stundu skaits28

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Edgars Bukšāns

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ3060, Koksnes hidrotermiskā apstrāde

MatZP008, Koksnes hidrotermiskā apstrāde

Aizstātais kurss

MatZ3035 [GMTR3035] Koksnes hidrotermiskā apstrāde

Kursa anotācija

Zāģmateriālu žāvēšanas saimniecības projekta izstrādāšana, saskaņā ar saņemto individuālo uzdevumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Iegūtas zināšanas par koksnes un dažādu koksnes produktu žāvēšanas pamatprincipiem un tehnoloģijām - diskusijas nodarbībās, izstrādāts un aizstāvēts kursa projekts.
Prasmes formulēt un risināt ar koksnes mitruma izmaiņām saistītos jautājumus, organizēt koksnes materiālu žāvēšanu un veikt kvalitātes kontroli - diskusijas nodarbībās, izstrādāts un aizstāvēts kursa projekts.
Kompetence spēja novērtēt, analizēt un pilnveidot žāvēšanas saimniecību ražotnē – diskusijas nodarbībās, izstrādāts un aizstāvēts kursa projekts.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Projekta izejas datu precizēšana un saskaņošana.
2 Žāvēšanas veida izvēle.
3 Žāvēšanas režīma sastādīšana.
4 Žāvētavu skaita un noslogojuma noteikšana.
5 Siltumtehniskie aprēķini.
6 Siltuma nesēja un kurināma daudzuma aprēķini.
7 Žāvēšanas aģenta daudzuma noteikšana, ventilācijas kanālu un kaloroferu sildvirsmas aprēķini.
8 Aerodinamiskie aprēķini.
9 Žāvētavas konstruktīvie elementi.
10 Žāvētavas konstrukcijas izstrādāšana.
11 Žāvētavas pases sastādīšana.
12 Žāvēšanas izmaksu kalkulācija.
13 Grafiskās daļas noformēšana.
14 Projekta apraksta daļas noformēšana.
15 Kursa projekta iesniegšana.
16 Kursa projekta aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu novērtējumu par kursa projektu:
- jāiesniedz termiņā kursa projekts, kas izpildīts saskaņā ar saņemto individuālo uzdevumu;
- jāaizstāv kursa projekts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Koksne žāvēšanas iekārtas projekta izstrāde saskaņā ar individuāli izsniegto uzdevumu, veicot šādus tehnoloģiskos aprēķinus:
• žāvētavas tehniski ekonomiskie aprēķini;
• siltumtehniskie aprēķini;
• aerodinamiskie aprēķini;
• kurināmā patēriņa aprēķini;
• žāvēšanas izmaksu aprēķini;
• žāvētavas grafiskais attēlojums.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

• Izstrādāts un aizstāvēts kursa projekts – 100 %

Pamatliteratūra

1. Kokins L., Staprāns J. Koksnes hidrotermiskā apstrāde un konservēšana - R: Zvaigzne, 1984. - 221 lpp.
2. Справочник по сушке древесины. - Москва: Лесная промышленность, 1990. - 204 стр.
3. Шубин Г.С. Проектирование установок для гидротермической обработки древесины. - Москва: Лесная
промышленность, 1983. - 272 стр.
4. Серговский П.С., Расев А.И. Гидротермическая обработка и консервирование древесины. - Москва: Лесная
промышленность, 1987. - 353 стрю

Papildliteratūra

1. Miķītis Ē., Upmanis K. Koksnes žāvēšana. - R.: Liesma, 1971. - 288 lpp.
2. Стапран Я.В. Режимы искуственной сушки пиломатериалов. - Рига, 1989. - 34 стр.
3. Стерлин Д.М. Сушка в производстве фанеры и древесностружечных плит. - Москва: Лесная промышленность, 1977.
4. Janik W. Handbuch der Holztrocknung. - Leipzig: VEB Fachbuchverlag, 1965. - S 221.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas kokrūpniecības un meža nozaru mēnešraksts "Lietaskoks".
2. Starptautiskie žurnāli "Baltijas koks" un "Baltic Timber Journal".
3. Koka nozares laikraksts "Holz-Zentralblatt".
4. Žurnāls "Timber Industry Magazine".

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes Kokapstrādes studiju programmas obligātajā daļā